پایان نامه زراعت

پایان نامه زراعت مقدمه ……………………………………………………………………………………………..۱ انواع کشت درون شیشه ای …..…………………………………………………………………….۳ کاربردهای کشت بافت گیاهی ……………………………………………………………………….۴ روشهای سترون سازی ………..……………………………………………………………………۷ ۱-      روش حرارت خشک …………………………………………………………………………..۱۰ ادامه مطلب

پایان نامه خیار گلخانه ای

پایان نامه خیار گلخانه ای چکیده مقدمه ………………………………………………………………… ۱ تاریخچه ……………………………………………………………….. ۲ گیاه شناسی …………………………………………………………….. ۳ ارزش تغذیه ای…………………………………………………………………………………. ۷ جوانه زنی بذر خیار…………………………………………………………………………….  ۸ ادامه مطلب