سنگ های ادراری

چکیده تاریخچه                                                                                                                        ۴ مقدمه                                                                                                                         ۶ فصل اول کلیه- نمای ظاهری                                                                                                       ۱۰ کلیه- بافت شناسی                                                                                                          ۱۲ کلیه- خونرسانی                                                                                                         ۱۳ کالیس ها،لگنچه، حالب ها-آناتومی                                                                                      ۱۴ ادامه مطلب