پایان نامه بدیع

پایان نامه بدیع فصل اول روش تسجیع ……………………………………………………………………………………………..۱۶ ۱- سجع متوازی  ……………………………………………………………………………………….۱۶ سجع و زبان عربی ………………………………………………………………………………………۱۶ فصل دوم روش تجنیس ……………………………………………………………………………………………۱۹ الف- روش تجنیس ادامه مطلب

پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

پایان نامه تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………..ا-ب مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..ب-ج چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………ج-د فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱        مقدمه …………………………………………………………………………………………………………۱ ۱-۲        بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………۲ ۱-۳        اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………..۲ ادامه مطلب