پایان نامه بررسی علف کش ها

پایان نامه بررسی علف کش ها اثرات ساختار شیمیایی و . .

با بیش از ۳۶۰ صفحه ویژه رشته کشاورزی با فرمت word و نیز فهرست بندی و صقحه بندی اماده

 

مقدمه: ۱۵
تعاریف مربوط به علف هرز (Weed)، آفتکش (Pesticide) و علفکش (Herbicide) 19
خسارتهای علفهای‏هرز ۲۰
اُفت بازدهی گیاهی و دامی ۲۰
کاهش ارزش زمین ۲۰
افزایش هزینه‏‏های کنترل آفات و بیماری‏‏های گیاهی ۲۱
کاهش کیفیت محصولات ۲۱
افزایش مشکلات آبیاری ۲۲
کاهش توانمندی‏‏های انسان و رکود فرهنگی جامعه ۲۲
مخارج کنترل علفهای‏هرز ۲۴
پیشگیری، کنترل و ریشه‏کنی علفهای‏هرز ۲۵
پیشگیری ۲۵
کنترل ۲۶
ریشه‏کنی ۲۶
دوره بحرانی کنترل علفهای هرز چیست ؟ ۲۶
شکل ۱-۱: نمودار شماتیک دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در یک گیاه زراعی فرضی ۲۸
آیا دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در تمام گیاهان زراعی قابل استفاده است ؟ ۲۸
۱ – گیاه زراعی: ۲۸
ب) رقم گیاه زراعی: ۲۹
۲- نوع علف هرز: ۲۹
۳- شرایـط مزرعـه: ۳۰
شکل ۲-۱: کاهش فاصله بین ردیفها میتواند در کاهش تراکم علفهای هرز موثر باشد. ۳۱
شکل ۳-۱: نحوه صحیح کوددهی در کاهش تراکم علفهای هرز موثر است. ۳۲
دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در محصولات زراعی مختلف: ۳۲
ادامه جدول ۱-۱ ۳۸
منابع مورد استفاده: ۱۰۶
طبقه‏بندی علفهای‏هرز ۱۰۸
یکساله‏ها ۱۰۸
علفهای‏هرز یکساله بهاره ۱۰۸
علفهای‏هرز یکساله پاییزه ۱۰۸
علفهای‏هرز دوساله‏ ۱۰۹
علفهای‏هرز چند ساله ۱۰۹
علفهای‏هرز چند ساله ‏ساده ۱۰۹
علفهای‏هرز چند ساله خزنده ۱۱۰
‏References 111
فصل دوم :زیست‏شناسی (Biology) و بوم‏شناسی (Ecology) علفهای‏هرز ۱۱۲
عوامل محیطی ۱۱۲
اقلیم: ۱۱۲
جغرافیای طبیعی ۱۱۳
جنبه‏های حیاتی ۱۱۳
گرآسیبی (Allelopathy) 115
تولید مثل و تکثیر علفهای‏هرز ۱۱۶
پراکنش بذر ۱۱۷
بذر گیاهان زراعی، خوراک دام و پرندگان، علوفه و کاه و کلش ۱۱۷
باد ۱۱۸
آب ۱۱۹
حیوانات ۱۲۰
ماشین‏آلات کشاورزی ۱۲۱
بذر علفهای‏ هرز جدا شده ۱۲۱
شکل ۲-۲: نمونه‏هایی از بذرهای دارای پوسته با ابزارهای مخصوص کمک دهنده به پراکنش. ۱۲۲
جدول ۲-۲: جوانه‏زنی بذر علفهای‏ هرز پس از قرار گرفتن د ر آب جاری. ۱۲۲
تعداد بذرهای علفهای‏ هرز و دوام آنها ۱۲۳
الف- تعداد بذر در خاک ۱۲۳
ب- تعداد بذر تولید شده گیاهان ۱۲۴
ج- سن بذر و قوه نامیه آن ۱۲۴
جوانه‏زنی و رکود (خواب) فیزیولوژیکی بذرها ۱۲۶
حرارت ۱۲۷
رطوبت ۱۲۸
اکسیژن ۱۲۸
نور ۱۳۱
بذرهای چند گونه گیاهی و نیاز یا عدم نیار آنها به نور برای جوانهزنی ۱۳۲
نفوذناپذیری پوسته بذر به آب و اکسیژن ۱۳۲
مقاومت مکانیکی پوسته بذر ۱۳۳
جنین‏های نارس ۱۳۳
پس‏رسی ۱۳۳
جوانه‏زنی متأثر از بعضی شرایط ۱۳۴
آتش‏سوزی ۱۳۴
قطع گل‏آذین (در مرحله رسیدن) ۱۳۵
جدول ۵-۲: قوه نامیه بذرهای علفهای‏ هرز ناشی ازقطع در مراحل مختلف رسیدن درصد بذرهای جوانه زده ۱۳۵
انبار کردن بذر در سیلو ۱۳۶
قرار گرفتن بذر علفهای‏ هرز در پهِن حیوانات ۱۳۶
پراکنش علف‏هرز به کمک اندامهای رویشی تکثیرپذیر ۱۳۷
جدول ۶-۲: تأثیر مدت قرار گرفتن بذر علفهای‏ هرز در پهِن گاو بر قوه نامیه آنها درصد بذرهای جوانه زده ۱۳۸
References 138
فصل سوم  :اصول مدیریت علفهای‏ هرز ۱۴۰
سطح‏های مدیریت علفهای‏ هرز ۱۴۰
پیش‏گیری ۱۴۰
کنترل ۱۴۱
ریشه‏کن ۱۴۱
مدیریت علفهای‏ هرز ۱۴۲
عملیات مکانیکی ۱۴۲
جدول ۱-۳: اثر روش شخم بر خردکردن، برگرداندن و پوشش باقی‏مانده گیاهی روی خاک. ۱۴۴
جدول ۲-۳: اثر روش شخم در جمعیت‏های علفهای‏ هرز چند ساله علفهای‏ هرز در هکتار ۱۴۴
خاکورزی (کولتیواسیون) گیاهان ردیفی ۱۴۵
علفکنی دستی ۱۴۸
علف‏بری ۱۴۸
مالچ‏ها ۱۵۰
سوزاندن ۱۵۲
غرقاب‏ ۱۵۳
عملیات زراعی ۱۵۴
انتخاب گیاه ۱۵۴
تناوب زراعی ۱۵۶
واریته‏های گیاهان زراعی ۱۵۷
تاریخ کِشت ۱۵۷
جمعیت گیاه و فاصله کشت ۱۵۸
شکل ۵-۳: اثر فاصله ردیف‏ها در واریته‏های سویا و روش‏های کنترل بر وزن علفهای‏ هرز ۱۵۹
کوددهی و آبیاری ۱۵۹
کنترل بیولوژیکی ۱۶۰
جدول ۵-۳: ترکیبات شیمیایی موجود در گیاه ذرت و علفهای‏ هرز آن ۱۶۱
معیار انتخاب عامل‏ کنترل بیولوژیکی ۱۶۲
عوامل کنترل بیولوژیکی علفهای‏ هرز ۱۶۳
حشرات ۱۶۳
بیماری‏های گیاهی ۱۶۴
جدول ۶-۳: اثر دخالت علف‏هرز بیدگیاه در تولید سویای آبیاری شده و بدون آبیاری. ۱۶۴
گیاه‏خواران ۱۶۶
کنترل شیمیایی علفهای‏ هرز ۱۶۸
گروه‏بندی علف‏کش‏ها ۱۶۹
پذیرش عمومی علف‏کش‏ها ۱۶۹
جدول ۷-۳: میانگین مخارج کنترل علفهای‏ هرز و درآمد در یک آزمایش سه ساله در ایالت میزوری آمریکا. ۱۷۰
زمان مصرف علف‏کش‏ها ۱۷۲
قبل از کشت: ۱۷۳
قبل از جوانه‏زنی ۱۷۴
علف‏کش‏های بعد از جوانه‏زنی ۱۷۵
سطح کاربردها ۱۷۸
ایجاد یک برنامه مدیریتی علفهای‏ هرز ۱۷۹
تدوین یک برنامه کاری ۱۷۹
انتخاب گیاه زراعی ۱۸۰
References 180
فصل چهار :ثبت علفکشها و اثرات محیطی آنها ۱۸۲
انواع دیگر ثبت سموم نباتی ۱۸۳
ثبت سم برای استفاده آزمایشی ۱۸۳
اطلاعات لازم برای ثبت سموم ۱۸۳
سم‏شناسی ۱۸۴
اصطلاحات سم‏شناسی ۱۸۵
جدول ۱-۴: دسته‏بندی سمیت آفت‏کش‏ها ۱۸۶
برچسب ۱۸۷
محصولات دارای تولید حداقل ۱۸۷
اثرات زیست محیطی ۱۸۸
بهداشت انسان ۱۸۹
آفت‏کش‏ها در آبهای طبیعی ۱۹۰
آب سطحی ۱۹۱
آب زیرزمینی ۱۹۲
سایر رویشگاه‏های گیاهی ۱۹۲
حیات وحش ۱۹۳
References 193
فصل پنج :علفکشها و گیاه ۱۹۴
جذب (Absorption) 195
جذب برگی ۱۹۵
شکل ۱-۵: ساختمان و ترکیبات کوتیکول برگ گیاهی ۱۹۶
جذب ریشهای ۱۹۸
جذب قسمتهای هوایی ۱۹۹
جذب ساقه‏ای ۱۹۹
جابجایی علفکشها ۱۹۹
جابجایی سیمپلاستیک ۲۰۲
جابجایی اپوپلاستیک ۲۰۴
تلاقی بین انتقال سیمپلاستیک و اپوپلاستیک ۲۰۴
سرانجام مولکولی (molecular fate) 205
سوخت و ساز گیاهی ۲۰۶
رشد گیاه و شکل ساختمانی آن ۲۰۷
سموم انتخابی ۲۰۸
شکل ۷-۵: اثرات علفکش آترازین در ساختمان درون سلولی کلروپلاستهای لوبیا. ۲۰۹
نقش گیاه ۲۱۰
سن گیاه ۲۱۰
سرعت رشد ۲۱۰
شکل ظاهری گیاه ۲۱۱
سیستمهای ریشه ۲۱۱
خصوصیتهای برگها ۲۱۱
جایگاه نقاط رشد ۲۱۲
فیزیولوژی ۲۱۲
فرآیندهای بیولوژیکی ۲۱۲
جذب سطحی عومی ۲۱۳
چسبندگی ۲۱۳
ثبات غشایی ۲۱۳
فرایندهای بیوشیمیایی ۲۱۳
غیر فعال سازی علفکش ۲۱۴
فعال سازی علفکش ۲۱۴
وراثت ۲۱۴
ویژگی علفکش (در عملکرد انتخابی) ۲۱۵
ساختمان مولکولی ۲۱۵
غلظت ۲۱۵
فرمولاسیون ۲۱۶
ترکیبات شیمیایی ۲۱۷
چگونگی استفاده از علفکش ۲۱۷
سمپاش حفاظ‏دار (shielded sprays) 217
نقش محیط زیست ۲۱۸
References 220
فصل شش :علفکشها و خاک ۲۲۲
دوام علفکش در خاک ۲۲۳
فرایندهای تجزیه‏ای ۲۲۵
تجزیه میکروبی ۲۲۵
شکل ۵-۶٫ سرعت تجزیه علف‏کش به وسیله میکروارگانیزم‏ها. ۲۲۹
تجزیه به‏وسیله گیاهان آلی ۲۲۹
تجزیه شیمیایی ۲۳۰
تجزیه نوری ۲۳۰
فرآیندهای انتقال ۲۳۱
جذب سطحی کلوئـیدهای خاک ۲۳۱
جدول ۲-۶٫ خصوصیات بعضی از رسهای معمول معدنی. ۲۳۲
جدول ۳-۶ :طبقه‏بندی علف‏کش‏ها براساس خواص یونی آنها ۲۳۴
جدول ۴-۶: میزان وابستگی جذب و تثبیت منورون به خصوصیات خاک ۲۳۵
آبشویی (Leaching) 236
تصعید/ تبخیر (Volatilization) 239
روان آبی سطحی ۲۴۰
خارج سازی (علف‏کش) به‏وسیله گیاهان آلی ۲۴۰
تراوش (Exudation) 241
References 241
علفکشهای خطی، آمیدها و اسیدهای آمینه ۲۴۳
علفکشهای خطی ۲۴۳
اسیدهای خطی کلردار ۲۴۳
TCA 243
موارد مصرف و نحوه به کارگیری TCA 244
نفوذ پذیری در خاک ۲۴۴
نحوه تاثیر ۲۴۵
موارد مصرف و نحوه به کارگیری ۲۴۶
مصرف دالاپون در ایران ۲۴۷
واکنش در خاک ۲۴۸
نحوه عمل و مکانیزم دالاپون ۲۴۸
آرسنیک‏های آلی ۲۴۹
اسید کاکودیلیک ۲۴۹
موارد مصرف و نحوه به کارگیری ۲۵۰
MAA 250
موارد مصرف و نحوه به کارگیریMAA 251
نحوه عمل و مکانیزم آرسنیک های آلی ۲۵۱
آکرولین (Acrolein) 252
موارد مصرف و نحوه به کارگیری آکرولین ۲۵۲
آمیدها ۲۵۳
کلرواستامیدها ۲۵۳
آلاکلر ۲۵۴
موارد مصرف و نحوه به کارگیری آلاکلر ۲۵۴
مصرف آلاکلر در ایران ۲۵۴
نفوذ پذیری آلاکلر در خاک ۲۵۵
جدول ۱-۷: موارد استفاده از آلاکلر ۲۵۶
دای‏اتالیل ۲۵۷
موارد مصرف دای اتالیل ۲۵۷
نفوذ پذیری در خاک ۲۵۷
متولاکلر ۲۵۸
موارد مصرف و نحوه به کارگیری ۲۵۸
نفوذ پذیری در خاک ۲۵۸
پروپاکلر ۲۵۹
موارد استفاده و نحوه به کارگیری پروپاکلر ۲۵۹
نفوذ پذیری پروپاکلر در خاک ۲۵۹
نحوه اثر کلرواستامیدها ۲۶۰
سایر علفکشهای آمیدی خاکپاش ۲۶۱
نپتالام (Naptalam) 261
جدول ۲-۷: موارد استفاده از نپتالام ۲۶۱
موارد استفاده ۲۶۲
تاثیر در خاک ۲۶۲
نحوه عملکرد و مکانیزم عمل نپتالام ۲۶۲
آمیدهای شاخ و برگ‏پاش ۲۶۳
پروپانیل ۲۶۳
موارد استفاده و نحوه به کارگیری ۲۶۳
مصرف پروپانیل در ایران ۲۶۴
نفوذ در خاک ۲۶۴
نحوه اثر ۲۶۴
علفکشهای اسید آمینه ۲۶۵
موارد مصرف و نحوه به کارگیری گلایفوسیت ۲۶۶
مصرف گلایفوسیت در ایران ۲۶۶
واکنش در خاک ۲۶۷
نحوه عمل و مکانیزم گلایفوسیت ۲۶۷
مصرف گلوفوسینات در ایران ۲۶۹
فصل هشت : اریلاکسی فنوکسی‏ها، اسید بنزویک‏ها و بای پیرادیلیوم‏ها ۲۷۳
اریلاکسی فنوکسی‏ها ۲۷۳
هالوکسیفوپ متیل (Haloxyfop-methyl) 274
نحوه بکارگیری و موارد مصر‏ف ۲۷۴
مصرف هالوکسیفوپ در ایران ۲۷۴
دیکلوفوپ متیل در ایران ۲۷۴
واکنش هالوکسیفوپ‏متیل در خاک ۲۷۵
نحوه و مکانیزم عمل هالوکسیفوپ متیل ۲۷۵
علفکشهای اسید بنزویک ۲۷۵
کلرامبن ۲۷۶
موارد مصرف ۲۷۶
نفوذ در خاک ۲۷۷
موارد مصرف و نحوه بکارگیری ۲۷۷
دایکامبا ۲۷۷
موارد مصرف و نحوه بکارگیری ۲۷۸
نفوذ در خاک ۲۷۸
نحوه عمل دایکامبا ۲۷۸
جدول ۱-۸: موارد استفاده از دایکامبا ۲۷۹
بای پیرادیلیومها ۲۸۱
دیکوآت (Diquat) 281
موارد مصرف ونحوه بکارگیری دیکوآت ۲۸۲
پاراکوآت ۲۸۲
موارد مصرف ونحوه بکارگیری پاراکوآت ۲۸۲
مصرف پاراکوآت در ایران ۲۸۳
واکنش دیکوآت و پاراکوآت در خاک ۲۸۴
نحوه عمل و مکانیزم علفکشهای بای‏پارادیلیوم ۲۸۴
موارد مصرف ونحوه بکارگیری دیفنزکوآت ۲۸۵
موارد مصرف دیفنزکوآت در ایران ۲۸۵
واکنش در خاک ۲۸۶
نحوه عمل و مکانیزم دیفنزکوآت ۲۸۶
References 286
فصل نهم :کارباماتها، کارباموتیوآت‏ها و سیکلوهگزندیون‏ها ۲۸۹
کارباماتها ۲۸۹
جدول ۱-۹: ساختمان کلی، نام عمومی، شیمیایی، و ساختمان سموم گروه کارباماتها. ۲۹۰
موارد مصرف ونحوه بکارگیری پروفام ۲۹۰
واکنش پروفام در خاک ۲۹۱
نحوه عمل و مکانیزم پروفام ۲۹۱
موارد مصرف ونحوه بکارگیری دِسمِدیفام و فِنمِدیفام ۲۹۱
موارد مصرف دسمدیفام و فنمدیفام در ایران ۲۹۲
واکنش دِسمِدیفام و فِنمِدیفام در خاک ۲۹۲
نحوه عمل و مکانیزم دِ‏سمِدیفام و فِنمِدیفام ۲۹۲
کارباموتیوآت‏ها ۲۹۲
موارد مصرف ونحوه بکارگیری ۲۹۳
موارد مصرف EPTC (ارادیکان) در ایران ۲۹۳
واکنش علفکشهای کارباموتیوآت در خاک ۲۹۴
جدول ۲-۹٫ ساختمان کلی، نام عمومی‏و ساختمان شیمیایی کارباموتیوآتها. ۲۹۴
نحوه عمل و مکانیزم علفکشهای کارباموتیوآت ۲۹۴
سیکلوهگزندیون‏ها ۲۹۵
ستوکسیدیم (Sethoxydim) 295
موارد مصرف و نحوه بکارگیری ۲۹۶
مصرف ستوکسیدیم در ایران ۲۹۶
واکنش ستوکسیدیم در خاک ۲۹۷
نحوه اثر و مکانیزم علفکشهای سیکلوهگزندیونها ۲۹۷
References 297
فصل دهم :دی‏نیتروانیلین‏ها، امیدازولینون‏ها ۳۰۰
دی‏نیتروانیلین‏ها ۳۰۰
تریفلورالین (Trifloralin) 300
موارد مصرف و نحوه بکارگیری ۳۰۰
مصرف تریفلورالین در ایران ۳۰۱
اتالفلورالین ۳۰۱
موارد مصرف و نحوه به کارگیری ۳۰۱
نحوه مصرف در ایران ۳۰۲
پندیمتالین ۳۰۲
موارد استفاده ۳۰۲
مصرف در ایران ۳۰۲
واکنش دی‏نیتروانیلین ها در خاک ۳۰۳
نحوه عمل و مکانیزم دینیتروانیلین‏ها ۳۰۳
امیدازولینون‏ها ۳۰۴
ایمازتاپیر(Imazethapyr) 305
موارد مصرف ونحوه بکارگیری ایمازتاپیر ۳۰۵
ایمازامتابنز ۳۰۵
موارد مصرف ونحوه بکارگیری ایمازامتابنز ۳۰۵
مصرف ایمازامتابنز در ایران ۳۰۶
واکنش امیدازولینونها در خاک ۳۰۶
نحوه عمل و مکانیزم امیدازولینونها ۳۰۶
References 307
نیتریل‏ها، اسید فنوکسی‏ها و پیرادازینون‏ها ۳۰۹
نیتریل‏ها ۳۰۹
دیکلوبنیل (Dichlobenil) 309
موارد مصرف ونحوه بکارگیری دیکلوبنیل ۳۰۹
واکنش دیکلوبنیل در خاک ۳۱۰
نحوه عمل و مکانیزم دیکلوبنیل ۳۱۰
بروموکسنیل ۳۱۰
موارد استفاده ۳۱۱
نحوه عمل بروموکسینیل ۳۱۱
مصرف در ایران ۳۱۱
بروموکسینیل در خاک ۳۱۲
اسید فنوکسی‏ها ۳۱۲
اشکال متنوع ۲,۴-D 313
استرهای مبدل ۳۱۶
نمکهای معدنی ۲,۴-D 317
موارد مصرف و نحوه بکارگیری ۳۱۷
مصرف ۲,۴-D در ایران ۳۱۷
نفوذ در خاک ۳۱۸
موارد مصرف و نحوه بکارگیری ۳۱۸
موارد مصرف و نحوه بکارگیری ۳۳۶
نفوذ در خاک ۳۳۶
سولفانیل اوره ۳۳۶
مِتسولفورن‏متیل (Metsulfuron methyl) 337
موارد مصرف ونحوه بکارگیری ۳۳۸
سولفومتیورن‏متیل (Sufometuron methyl) 338
موارد مصرف ونحوه بکارگیری ۳۳۸
واکنش علفکشهای سولفانیل اوره در خاک ۳۳۹
نحوه عمل و مکانیزم علفکشی سولفانیل اوره‏ها ۳۳۹
تریازین‏ها ۳۴۰
آترازین (Atrazine) 341
موارد مصرف ونحوه بکارگیری آترازین ۳۴۱
مصرف آترازین در ایران ۳۴۱
آمترین Ametryn 342
موارد مصرف ونحوه بکارگیری آمترین ۳۴۲
پرومتون ۳۴۲
موارد مصرف ونحوه بکارگیری ۳۴۲
واکنش تریازینها در خاک ۳۴۳
نحوه عمل و مکانیزم علفکشی تریازینها ۳۴۴
Referances 345
مشتقات اوره، اوراسیلها، روغن های نفتی و سایر علفکشهای آلی ۳۴۷
مشتقات اوره ۳۴۷
دیورون (Diuron) 348
موارد مصرف ونحوه بکارگیری دیورون ۳۴۸
مصرف دیورون در ایران ۳۴۸
تبوتیورون (Tebuthiuron) 349
موارد مصرف ونحوه بکارگیری تبوتیورون ۳۴۹
واکنش علفکشهای مشتقات اوره در خاک ۳۴۹
نحوه عمل و مکانیزم علفکشی مشتقات اوره ۳۵۰
اوراسیلها ۳۵۰
بروماسیل (Bromacil) 351
موارد مصرف ونحوه بکارگیری بروماسیل ۳۵۱
مصرف بروماسیل در ایران ۳۵۱
واکنش اوراسیلها در خاک ۳۵۲
نحوه عمل و مکانیزم علفکشی اوراسیلها ۳۵۲
بنتازان ۳۵۲
موارد مصرف و نحوه به کارگیری بنتازان ۳۵۳
مصرف بنتازان در ایران ۳۵۳
واکنش در خاک ۳۵۳
نحوه عمل و مکانیزم بنتازان ۳۵۳
اگزادیازون ۳۵۴
تاثیر خاک بر کارایی اگزادیازون ۳۵۵
نحوه اثر ۳۵۵
مصرف در ایران ۳۵۵
روغنهای نفتی ۳۵۶
موارد مصرف ونحوه بکارگیری روغن های نفتی ۳۵۶
نحوه عمل و مکانیزم علفکشی روغنهای نفتی ۳۵۶
References

کد پروژه:۹۲۳

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

قیمت: ۲۴۹۰۰تومان

                راهنمای خرید

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.