پایان نامه کنترل مورفولوژی و اندازه ذرات هیدروکسی آپاتیت

پایان نامه کنترل مورفولوژی و اندازه ذرات هیدروکسی آپاتیت

بیش از ۲۶۷ صفحه با فرمت word و فهرست بندی و صفحه بندی و پاورقی اماده و کامل

 

پیشگفتار: ۱۴
تشکر و قدردانی ۱۶
چکیده ۱۸
فصل اول: مقدمه ۱۹
جدول ۱-۱- خلاصه ای از تاریخچه بیومتریال ۲۱
شکل ۱-۲- تقسیم بندی بیوسرامیک‌ها از نظر پاسخ بیولوژیک با بدن [۴]. ۳۲
جدول ۱-۲- اعضای خانواده کلسیم فسفاتهای دارای کاربرد بیولوژیک [۱۰] ۳۲
فصل دوم: مروری بر منابع مطالعاتی ۳۴
۲-۱- هیدروکسی‌آپاتیت ۳۵
۲-۱-۱- تاریخچه هیدروکسی‌آپاتیت ۳۵
۲-۱-۲- ساختار کریستالی و کریستالوگرافی هیدروکسیآپاتیت ۳۶
شکل ۲-۱- ساختار بلوری هیدروکسی‌آپاتیت . تصویر بر صفحه ۰۰۱ [۱۵]. ۳۸
۲-۱-۳- خواص هیدروکسی‌آپاتیت ۳۹
۲-۱-۳-۱- خواص بیولوژیکی ۳۹
۲-۱-۳-۲- چگالی ۴۰
۲-۱-۳-۳- حلالیت در محیط آبی ۴۰
جدول ۲-۱- شاخص حلالیت در ۲۵ درجه سانتی [۱۶] ۴۱
۲-۱-۳-۴- خواص مکانیکی ۴۱
شکل ۲-۳- تغییرات چقرمگی شکست با درصد تخلخل در سرامیکهای آپاتیـتی [۲۷] ۴۴
شکل ۲-۴- تغییرات استحکام فشاری با درصد حجمی تخلخل در سرامیکهای HAp [28]. 44
جدول ۲-۲- مقایسه خواص مکانیکی HAp با استخوان‌های متراکم و اسفنجی [۲۱] ۴۵
۲-۱-۳-۵- خواص حرارتی ۴۵
۲-۱-۴- ترمودینامیک هیدروکسی‌آپاتیت و تبدیلات فازی آن ۴۷
شکل ۲-۵- ۴۹
شکل ۲-۶- ۵۲
۲-۱-۵- جایگزینی یونی در هیدروکسی‌آپاتیت ۵۲
شکل ۲-۷- ساختار آپاتیت و فلوروآپاتیت [۱۸] ۵۵
۲-۲- کاربردهای هیدروکسیآپاتیت ۵۵
۲-۲-۱-۱- کاربرد در ارتوپدی (سیمان استخوان و مهندسی بافت استخوان) ۵۵
الف) مهندسی بافت استخوان ۵۷
شکل ۲-۸- شماتیکی از ایده مهندسی بافت[۵۸]. ۵۸
جدول ۲-۳- ترکیب استخوان تر [۱] ۶۰
شکل ۲-۹- ریزساختار تا درشتساختار استخوان بلند [۱]. ۶۱
شکل ۲-۱۰- انواع استخوانهای بدن انسان [۵۹]. ۶۲
ب) سیمان استخوان ۶۳
۲-۲-۱-۲- کاربرد در پوشش دهی بیومتریال‌ها ۶۷
روش اسپری ۶۸
روش سل- ژل ۷۰
رسوب الکتروفورتیکی )رسوب الکتروشیمیایی( ۷۰
رسوب با لیزر پالسی ۷۱
روش بیومیمتیک ۷۲
اسپاترینگ ۷۳
روش غوطه وری ۷۳
انواع زیرلایه‌های به کار رفته برای پوشش هیدروکسی آپاتیت ۷۴
– زیر لایه‌های فلزی ۷۴
– زیر لایه‌های غیرفلزی ۷۵
۲-۲-۱-۳- کاربرد در دندانپزشکی ۷۶
۲-۲-۱-۳-الف- مواد دندانی ترمیمی ۷۶
۲-۲-۱-۳-ب- مواد مورد استفاده در ایمپلانتهای فک و دهانی ۷۷
۲-۲-۱-۳-ج- مواد پیشگیری کننده ۷۸
شکل ۲-۱۱- ایمپلانتهای فک و دهانی [۳]. ۷۸
۲-۲-۱-۴- کاربرد در سیستمهای رهایش دارو ۸۰
۲-۲-۱-۴-الف- مقدمه در مورد سیستم‌های رهایش دارو ۸۰
شکل ۲-۱۲- ۸۱
۲-۲-۱-۴-ب- کاربرد HAp در سیستم‌های رهایش دارو ۸۲
شکل ۲-۱۳- ۸۳
۲-۲-۱-۵- کاربرد در بیو سنسورها ۸۵
۲-۲-۲- کاربردهای غیر پزشکی ۸۷
۲-۲-۲-۱- کاربرد هیدروکسی آپاتیت به عنوان کاتالیست ۸۸
۲-۲-۲-۲-کاربرد هیدروکسی آپاتیت در یونزدایی از پسابهای صنعتی ۸۹
۲-۲-۲-۳- دیگر کاربردها ۹۰
۲-۳- روشهای سنتز هیدروکسی‌آپاتیت ۹۰
۲-۳-۱- روش شیمی تر ۹۱
۲-۳-۱-۱- روش معمولی شیمی تر ۹۱
۲-۳-۱-۲- استفاده از تمپلیت یا مایسلها ۹۳
۲-۳-۱-۳- استفاده از منابع انرژی برای کنترل فرایند  رسوبگذاری ۹۶
۲-۳-۱-۳- الف) استفاده از امواج مافوق صوت در شیمی تر ۹۶
۲-۳-۱-۳- ب) استفاده از میکروویو در شیمی تر ۹۸
۲-۳-۱-۳- ج ) استفاده از پلاسمای القایی فرکانسهای رادیویی ۱۰۰
۲-۳-۱-۳- د) استفاده از انرژی مکانیکی در سنتز شیمی تر ۱۰۰
۲-۳-۲- روش هیدروترمال ۱۰۱
۲-۳-۳- روش سل-ژل ۱۰۲
۲-۳-۴- روش حالت جامد ۱۰۳
فصل سوم: روش تحقیق ۱۰۶
۳-۱- مواد اولیه ۱۰۷
۳-۲- تجهیزات و وسایل مورد استفاده ۱۰۷
جدول ۳-۱ فهرست تجهیزات مورد استفاده در این تحقیق ۱۰۷
شکل ۳-۱- محفظه اتوکلاو از جنس فولاد زنگ نزن با پوشش داخلی تفلون. ۱۰۹
۳-۳- روش سنتز و کدگذاری نمونه‌ها ۱۰۹
جدول ۳-۲- کد گذاری نمونه‌ها ۱۰۹
جدول ۳-۳- کد گذاری نمونه‌های فاز صفر ۱۱۰
جدول ۳-۴- کد گذاری نمونه‌های فاز یک ۱۱۱
جدول ۳-۵- کد گذاری نمونه‌های فاز دو ۱۱۳
جدول ۳-۶- کد گذاری نمونه‌های فاز سه ۱۱۵
۳-۳-۱- سنتز نمونه فاز صفر ۱۱۷
۳-۳-۲- سنتز نمونه‌های فاز یک ۱۱۸
شکل ۳-۲- ۱۱۹
۳-۳-۳- سنتز نمونه‌های فاز دوم ۱۱۹
۳-۳-۴- سنتز نمونه‌های فاز سوم ۱۲۰
۳-۴- عملیات حرارتی نمونه‌ها ۱۲۰
شکل  ۳-۳- نمودار خلاصه مراحل انجام سنتز‌ها. ۱۲۲
۳-۵- روشهای آنالیز ۱۲۲
۳-۵- ۱- آنالیز توسط پراش اشعه ایکس (XRD) 122
۳-۵-۳- بررسی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) 123
شکل ۳-۴- میکروسکوپ الکترونی روبشی ۱۲۴
فصل چهارم: نتایج و بحث ۱۲۵
۴-۱- بررسی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت ۱۲۶
۴-۱-۱- بررسی الگوی پراش پرتو ایکس نمونه نانوذرات HAp 127
شکل ۴-۱- ۱۲۸
۴-۱-۱- الف) بررسی بلورینگی ۱۲۸
۴-۱-۱- ب) محاسبه اندازه بلورک نانوذرات HAp 130
۴-۱-۲- مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی نانوذرات HAp 132
۴-۲- بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر روی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت (نمونه N-11-25) 133
شکل ۴-۲- ۱۳۴
شکل ۴-۳- ۱۳۷
۴-۲-۱- بررسی الگوی پراش پرتو ایکس ۱۳۷
شکل ۴-۴- ۱۳۸
شکل ۴-۶- ۱۳۹
شکل ۴-۷- ۱۴۰
۴-۲-۱- الف) محاسبه اندازه بلورک ۱۴۱
شکل ۴-۸- ۱۴۲
شکل ۴-۹- ۱۴۲
۴-۲-۱- ب) محاسبه میزان بلورینگی ۱۴۳
شکل ۴-۱۰- تغییرات میزان بلورینگی بر حسب دمای عملیات حرارتی ۱۴۳
شکل ۴-۱۱- ۱۴۴
۴-۲-۲- بررسی تصاویر SEM 144
شکل ۴-۱۲- ۱۴۵
شکل ۴-۱۳- ۱۴۷
شکل ۴-۱۴- ۱۴۸
شکل ۴-۱۵- ۱۴۹
۴-۳- بررسی تاثیر دمای سنتز بر روی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت (نمونه N-11-25) 150
۴-۳-۱- بررسی الگوی پراش پرتو ایکس ۱۵۱
جدول ۴-۱ ۱۵۱
شکل ۴-۱۶- ۱۵۲
۴-۳-۲- بررسی تصاویر SEM 153
شکل ۴-۱۷- تصاویر SEM نمونه N-11-60 154
شکل ۴-۱۸- تصاویر SEM نمونه N-11-95 156
۴-۴- بررسی تاثیر pH سنتز بر روی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت (نمونه N-11-25) 156
شکل ۴-۱۹- تصاویر SEM نمونه N-9-25. 158
شکل ۴-۲۰- تصاویر SEM نمونه N-7.4-25. 159
شکل ۴-۲۱- پایداری یون فسفات نسبت به pH [281]. 160
۴-۵- بررسی تاثیر نسبت ورودی کلسیم به فسفات ۱۶۰
شکل ۴-۲۲- تصویر SEM نمونه N-7.4-25-Ca/P 1.5. 162
۴-۶- بررسی تاثیر پیرسازی درون اتوکلاو و دمای °C 120 162
شکل ۴-۲۳- تصویر SEM نمونه H-11-120 163
۴-۷- بررسی تاثیر pH سنتز بر روی نانوذرات هیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش هیدروترمال ۱۶۳
جدول ۴-۲ ۱۶۴
شکل ۴-۲۴- ۱۶۵
۴-۷-۲- بررسی تصاویر SEM 165
شکل ۴-۲۵- تصاویر SEM نمونه ۱۶۷
شکل ۴-۲۶- الف ) تصویر SEM نمونه  H-7.4-120. 168
شکل ۴-۲۶- ب ) تصاویر SEM نمونه  H-7.4-120-22hr25. 169
۴-۸- بررسی تاثیر غلظت CTAB در pH=11 دمای محیط ۱۶۹
۴-۸-۱- بررسی الگوی پراش پرتو ایکس ۱۷۱
شکل ۴-۲۷- ۱۷۱
۴-۸-۲- بررسی تصاویر SEM 172
شکل ۴-۲۸ تصاویر SEM 173
۴-۹- تاثیر افزودن PEG، در pH=9 و غلظت مشخص CTAB در دمای محیط ۱۷۴
۴-۱۰- تاثیر افزودن PEG، در pH=9 و غلظت مشخص CTAB در C ˚۱۲۰ (هیدروترمال) ۱۷۴
شکل ۴-۲۹- تصاویر SEM نمونه S-9-25-S0.7. 176
شکل ۴-۳۰- تصاویر SEM نمونه S-9-25-S0.7-PEG. 177
شکل ۴-۳۱- تصاویر SEM نمونه ۱۷۸
شکل ۴-۳۲- تصاویر SEM 179
شکل ۴-۳۳ الگوی پراش پرتو ایکس ۱۸۰
شکل ۴-۳۴- تصاویر SEM نمونه S-4.5-25-S0.7-PEG 182
۴-۱۲- تاثیر کاهش pH به مقدار ۵/۴ در سیستم حاوی PEG و غلظت مشخص CTAB با عملیات هیدروترمال ۱۸۲
شکل ۴-۳۵- تصاویر SEM نمونه SH-4.5-25-S0.7-PEG-AA 183
شکل ۴-۳۶- ۱۸۶
شکل ۴-۳۷-تصاویر SEM 189
شکل ۴-۳۸- ۱۸۹
شکل ۴-۳۹- ۱۹۰
۴-۱۳- بررسی اثر عملیات حرارتی برای حذف آب و مواد آلی بر روی مورفولوژی نانومیله‌های سنتز شده ۱۹۱
۴-۱۴- بررسیهای FTIR بر روی نانومیله و نانوذرات HAp 191
شکل ۴-۴۱- آنالیز FTIR نمونه N-11-25. 194
شکل ۴-۴۲- آنالیز FTIR نمونهSH-4.5-120-S0.7-PEG+AA. 196
شکل ۴-۴۳- آنالیز FTIR نمونه N-11-25-tt600. 198
۴-۱۴- مکانیزم تشکیل نانومیلههای  HAp 198
فصل پنجم: نتیجه گیری ۲۰۰
پیشنهادها ۲۰۴
منابع: ۲۰۶
پیوست الف – ۲۴۴
پیوست ه ( عدد موج مربوط به پیوندهای موجود در هیدروکسی آپاتیت ۲۵۰
مراجع پیوست ه

کد پروژه:۱۰۰۱

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

قیمت: ۲۶۹۰۰تومان

              راهنمای خرید

2 دیدگاه برای “پایان نامه کنترل مورفولوژی و اندازه ذرات هیدروکسی آپاتیت

 1. سپیده میگه

  با سلام. من مطالب پایان نامه پایان نامه کنترل مورفولوژی و اندازه ذرات هیدروکسی آپاتیت رو دارم ولی مراجعش رو ندارم مخصوصا دو فصل اول هدفم از خرید این پایان نامه فقط مراجعش هست، میخواستم ببینم پایان نامه مرجع گذاریش کامل هست؟ و همچنین قسمت منابع و مراجعش کامل هست؟ با تشکر.

  [پاسخ]

  مدیریت سایت پاسخ در تاريخ مرداد ۱۹ام, ۱۳۹۳ ۲:۱۸ ب.ظ:

  سلام
  بله نزدیک به ۲۰ صفحه منابع کامل دارد
  شامل انگلیسی و فارسی

  در پناه حق

  [پاسخ]

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.