پایان نامه راهنمای تجویز و مصرف منطقی داروها

پایان نامه راهنمای تجویز و مصرف منطقی داروها رشته پزشکی

 بیش از ۳۴۲صفحه با فرمت word و فهرست بندی و صفحه بندی و پاورقی اماده و کامل

مقدمه ۲۴
بخش اول: راهنمای نسخه نویسی صحیـح ۲۷
فصل اول: مراحل درمان منطقی ۳۱
روند نسخه نویسی و تجویز منطقی ۳۵
فصل دوم: مقدمه ای بر داروهای شخصی ۳۷
داروهای شخصی و درمان شخصی ۴۰
چرا نباید فهرست دارویی خود را به صورت زیر تهیه نماییم؟ ۴۰
فصل سوم: ۴۳
مثالی در مورد انتخاب داروهای شخصی ۴۴
درد قفسه سینه ۴۴
مرحله ۱: تشخیص را معین کنید: ۴۵
مرحله ۲: هدف درمانی را مشخص کنید: ۴۵
مرحله ۳: فهرستی از گروه های دارویی موثر تهیه نمایید. ۴۶
جدول ۳-۱-  محل اثر گروه های دارویی مورد استفاده در درد قفسه سینه ۴۷
پیش بار ۴۷
قدرت انقباض ۴۷
تعداد ضربان ۴۷
پس بار ۴۷
نیترات‌ها ۴۷
مسدودکننده‌های بتا ۴۷
مسدودکننده‌های کانال کلسیم ۴۷
مرحله ۴  : یک گروه دارویی موثر بر اساس شاخص های تعیین شده انتخاب کنید. ۴۸
بی ضرری ۴۸
مناسب بودن ۴۹
هزینه درمان ۵۰
جدول۳-۲- مقایسه بین گروه های دارویی که در درد قفسه سینه استفاده می شوند. ۵۰
نیترات‌ها ۵۱
عوارض ســوء: ۵۱
مسدودکننده‌های بتـا ۵۳
عـوارض سـوء: ۵۳
عـوارض سـوء: ۵۳
مرحله ۵ : یک داروی شخصی انتخاب کنید ۵۴
۱- ماده ای موثر و شکل دارویی آن را انتخاب کنید. ۵۵
۲- یک برنامه زمانی استاندارد مصرف دارو انتخاب کنید. ۵۶
۳- یک طول درمان استاندارد انتخاب  کنید. ۵۶
چکیــده ۵۷
مثالی از انتخاب یک داروی شخصی، جهت درد قفسه سینه ۵۷
جدول ۳-۳ ۵۸
جدول ۳-۴ ۵۸
نتیجـه ۵۹
فصل چهارم:رهنمودهایی جهت انتخاب یک داروی شخصی ۶۰
جدول۴-۱- مراحل انتخاب یک داروی شخصی ۶۱
مرحله نخست: تشخیص را معین کنید. ۶۲
مرحله دوم: هدف های درمانی خود را مشخص کنید ۶۲
مرحله سوم: فهرستی از گروه های دارویی موثر را آماده سازید ۶۳
مرحله چهارم: یک گروه موثر را بر اساس شاخص های تعریف شده انتخاب کنید ۶۴
میزان تاثیر ۶۵
بی ضرری ۶۵
مناسب بودن ۶۶
هزینه درمان ۶۶
مرحله پنجم: یک داروی شخصی انتخاب کنید ۶۷
ماده موثر و شکل دارویی آن را انتخاب کنید ۶۸
یک برنامه درمانی استاندارد انتخاب کنید ۶۹
طول دوره درمان استاندارد را انتخاب کنید ۷۰
تمـرین ۷۲
فهرستی از درمان های موثر و ایمن برای مشکل بیماران زیر تهیه نمایید: ۷۲
یبوست ۷۲
اسهال حاد آبکی همراه با کم شدن خفیف آب در کودکان ۷۳
زخم باز سطحی ۷۳
فصل پنجم: داروی شخصی و درمان شخصی ۷۴
بیمار شماره ۱: ۷۵
بیمار شماره ۲  : ۷۶
بیمار شماره ۳ : ۷۶
نتیجه گیری ۷۷
فصل ششـم ۷۸
مرحله اول: توصیف مشکل بیمار ۷۹
بیمار شماره ۴: ۷۹
بیمار شماره ۵: ۸۰
تجدید نسخه: ۸۰
بیمار شماره ۶: ۸۱
نتیجه گیری ۸۳
خلاصـه ۸۴
گام نخست: مشکل بیمار را دقیقا تعریف کنید ۸۴
فصل هفتــم: ۸۵
گام دوم: تعیین هدف های درمانی ۸۶
بیمار شماره ۷ ۸۶
بیمار شماره ۸ ۸۷
بیمار شماره ۹ ۸۸
بیمار شماره ۱۰ ۸۸
نتیجه گیری ۸۹
فصل هشتم ۹۲
مرحله سوم: ارزیابی مناسب بودن داروی انتخابی شما ۹۳
اثربخشی دارو (Effectiveness) 95
بی ضرر بودن دارو  (Safety) 96
جدول ۸-۱- بیماران با وضعیت‌های پرخطـر ۹۶
– بارداری ۹۷
– شیـردهی ۹۷
– کـودکان ۹۷
– سالخوردگان ۹۷
– نارسایی کبـدی ۹۷
-سابقه حساسیت دارویی ۹۷
– بیماری‌های دیگـر ۹۷
– داروهای دیگـر ۹۷
تمرین ۹۷
بیمار شماره ۱۱ ۹۷
بیمار شماره ۱۲ ۹۸
بیمار شماره ۱۳ ۹۹
بیمار شماره ۱۴ ۱۰۰
قسمت دوم از گام سوم: آیا مقدار مصرف استاندارد دارو برای این بیمار مناسب است؟ ۱۰۱
تمرین ۱۰۲
بیمار شماره ۱۵: ۱۰۲
بیمار شماره ۱۶ ۱۰۳
بیمار شماره ۱۶ پس از یک هفته ۱۰۴
بیمار شماره ۱۷ ۱۰۵
بیمار شماره ۱۸ ۱۰۵
راحتی مصرف (Convenience) 106
قسمت سوم از مرحله سوم: آیا طول درمان استاندارد برای بیمار مناسب می باشد؟ ۱۰۷
بیمار شماره ۱۹ ۱۰۸
بیمار شماره ۲۰ ۱۰۹
بیمار شماره ۲۱ ۱۱۰
بیمار شماره ۲۲ ۱۱۰
بیمار شماره ۲۳ ۱۱۱
بیمار شماره ۲۴ ۱۱۲
بیمار شماره ۲۵ ۱۱۴
نتیجه گیـری ۱۱۴
فصل نهم ۱۱۶
اصول نسخه نویسی صحیح ۱۱۷
مقدمه ۱۱۷
تعریف ۱۱۷
مشخصات یک نسخه دارویی ۱۱۸
۵- متن نسخه ۱۲۰
۶- دستور مصرف دارو به بیمار Transcription or Direction for Patient 122
۷- دستور تکرار نسخه Special Instructuin – Reffill = Renewal Instruction 126
در موقع نوشتن داروهای تزریقی به این نکات باید دقت شود: ۱۲۹
مرحله چهارم: نوشتن یک نسخه ۱۳۱
بیمار شماره ۲۶ ۱۳۱
بیمار شماره ۲۷ ۱۳۱
بیمار شماره ۲۸ ۱۳۲
بیمار شماره ۲۹ ۱۳۳
فصل دهـم ۱۳۴
مرحله پنجم: دادن اطلاعات روش مصرف و هشدارها ۱۳۵
بیمار شماره ۳۰ ۱۳۵
بیمار شماره ۳۱ ۱۳۶
بیمار شماره ۳۲ ۱۳۷
بیمار شماره ۳۳ ۱۳۸
بیمار شماره ۳۴ ۱۳۸
فصل یازدهـم ۱۴۰
پایش درمان ۱۴۱
جدول ۱۱-۱- مراحل پایش درمان ۱۴۵
آیا درمان‌ مؤثر بوده است؟ ۱۴۵
درمان متوقف شود ۱۴۵
ج) خیـر، بیماری درمان نشده است: ۱۴۶
مرحله ششم: پی گیری یا قطع درمان ۱۴۷
بیمار شماره ۳۵ ۱۴۷
بیمار شماره ۳۶ ۱۴۷
بیمار شماره ۳۷ ۱۴۹
بیمار شماره ۳۸ ۱۴۹
فصل دوازدهم ۱۵۱
ضروریات فارماکولوژی و فارماکوکینتیک ۱۵۲
فصل سیزدهم ۱۵۷
کاربرد منطقی داروهای تزریقی ۱۵۸
بخــش دوم ۱۵۹
فصل چهاردهم ۱۶۰
مقدمه ۱۶۱
نظریه ASHP در موردکمیته های دارو – درمان ۱۶۳
عملکردها و اهداف کمیته های دارو – درمان ۱۶۵
فصل پانـزدهم ۱۶۸
عوارض ناخواسته دارویی ۱۶۹
معرفی مرکز ADR کشور ۱۷۳
چگونه می توان عوارض دارویی مشاهده شده را گزارش نمود؟ ۱۷۴
چه مواردی را می توان گزارش نمود؟ ۱۷۵
چه افرادی می توانند عوارض ناخواسته را گزارش نمایند؟ ۱۷۵
توجه مهم : ۱۷۶
نمونه فرم گزارش موارد عوارض ناخواسته دارویی : ۱۷۷
فصل شانزدهم ۱۸۰
تعریف ADR از دیدگاه ASHP 182
Side effete 183
ADR از دیدگاه WHO 184
مزایــا ۱۸۸
نقش داروساز ۱۸۹
فصل هفــدهم ۱۹۱
فارماکوویژیلانس چیست؟ ۱۹۲
اقدامات اساسی که در مرکز فارماکوویژیلانس صورت می گیرد: ۱۹۶
گزارش عوارض ناخواسته دارویی ۱۹۷
چه افرادی می توانند عوارض ناخواسته را گزارش نمایند؟ ۱۹۹
چه چیز گزارش می شود؟ ۲۰۰
گزارش اجباری یا داوطلبانه ۲۰۲
کمبود گزارش دهی ۲۰۲
کمیته مشورتی عوارض ناخواسته داروها ۲۰۴
ارزیابی گزارش ها ۲۰۴
استفاده از داده ها ۲۰۷
۱- تولید و تقویت یک فرضیه ۲۰۷
۲- مقررات دارویی ۲۰۷
۳- اطلاع رسانی ۲۰۸
۴- آموزش ۲۰۹
ارتباط با سایر بخش ها ۲۱۰
سایر منابع اطلاعات ۲۱۱
تعیین احتمال ۲۱۲
۱- قطعی (certain) 212
۲- محتمل (Probable) 213
۳- ممکن (Possible) 213
۴- غیرمحتمل (Unlikely) 214
۵- مشروط / طبقه بندی نشده (Conditional/unclassified) 214
تعیین شدت ۲۱۵
تعیین قابلیت پیشگیری ۲۱۵
تعیین جدیت: ۲۱۶
فصل هجدهم ۲۱۸
تجویز و مصرف منطقی دارو ۲۱۹
۱- سابقه موضوع ۲۱۹
تعریف مصرف منطقی دارو ۲۲۰
جدول ۱۸-۱ ۲۲۳
آثار استفاده نامناسب از داروها ۲۲۴
۲- مثال هایی از استفاده غیرمنطقی از داروها ۲۲۷
۳- کاربرد داروها در کشورهای پیشرفته ۲۲۸
نتیجه ۲۲۸
فصل نوزدهم ۲۳۰
درمان های استاندارد (Standard treatment) 231
مقدمـه ۲۳۳
A: ضرروت (راه حلی برای رفع بی نظمی در درمان) ۲۳۴
B. فواید درمان استاندارد ۲۳۶
C. نکات کلیدی در الگوی درمان استاندارد ۲۳۸
D. توسعه درمان های استاندارد ۲۴۰
فصل بیستـم ۲۴۳
تعریف فرمولاری و سیستم فرمولاری ۲۴۵
اصول راهنما ۲۴۶
توصیه ۲۴۹
بخـش سوم: مقدمه‌ای بر اشکال دارویی ۲۵۰
فصل بیست و یکم ۲۵۱
مقدمه ای بر اشکال دارویی ۲۵۲
راههای تجویز برای ایجاد اثر سیستمیک ۲۵۳
راه دهانی (Oral Route) 253
راه گونه ای (بوکال)  (Buccal Route) 253
راه مقعدی (Rectal Route) 254
راه استنشاقی (Inhalation Route) 254
راه استعمال موضعی (Transdermal Route) 255
راه تزریقی (Parenteral Route) 255
راههای تجویز برای اثر موضعی ۲۵۶
راه خوراکی (Oral Route) 256
راه موضعی (Topical Route) 257
انواع اشکال دارویی ۲۵۷
Applications 258
کاشه (Cashes) 258
کپسول ها(Capsules) 258
کلودیونها (Collodions) 259
Draughts 260
قطره های گوشی (Ear Drops) 261
Elixirs 261
انما (Enemas) 262
قطره های چشمی (Eye Drops) 262
لوسیونهای چشمی (Eye lotions) 262
پمادهای چشمی (Eye ointments) 263
غرغره ها (Gargles) 263
ژل ها (Gels) 263
گرانول ها (Granules) 264
Inhalations 264
Implant 265
Insufflations 265
محلول های شستشو (Irrigation Solution) 266
Linctuses 266
Linements 267
Lotions 267
Lozenges 268
Mixtures 268
دهانشویه ها  (Mouth washes) 268
قطره ها و اسپری های بینی  (Nasal Drops and Sprays) 269
پمادها (Ointments) 269
امولسیون های خوراکی (Oral emulsions) 270
مایعات خوراکی(Oral liquids) 270
رنگ ((Paints 271
فرآورده های تزریقی (Parenteral Preparations) 271
خمیرها (Pastes) 272
Pastills 273
Pessaries 273
Pills 274
ضمادها ((Poultices 274
Powders (oral) 274
Powders for mixtures 275
Pressurized dispensers (aerosol sprays) 275
Pressurizde inhalation (aerosol inhalations) 276
محلول ها(Solutions) 277
قرص های محلول ساز ) (Solutions tablets 277
اسپری ها ((Sprays 277
شیاف ها (Suppositories) 278
شربت ها (Syrups) 278
قرص ها ((Tablets 278
Vitrellae 279
عصاره ها ((Extracts 280
گلیسرین ها (Glycerins) 280
Infusions 280
Oxymels 280
Spirits 281
Tinctures 281
Waters (aromatic waters) 281
بخش چهـــارم: اصول کاربرد داروها در جمعیت‌های خـاص ۲۸۲
فصل بیست و دوم ۲۸۳
مقدمه ۲۸۴
تجویز داروها در بارداری ۲۸۶
تاریخچه ۲۸۷
Thalidomide 287
Bendectin 288
جدول ۲۲-۱- داروهایی که اثر تراتوژنیک ثابت شده در انسان دارند. ۲۸۹
جدول ۲۲-۲ ۲۹۲
Isotretinoin 294
پیشرفتهای جدید در پیشگیری از مرگ ومیر ناشی از تماس با تراتوژنها ۲۹۴
دسته بندی FDA در مورد  تراتوژن بودن داروها ۲۹۵
عوامل مؤثر بر انتقال دارو از جفت واثر دارو بر جنین ۲۹۶
الف – لیپوفیل بودن دارو ۲۹۶
ب – وزن ملکولی ۲۹۶
ج – اتصال به پروتئین ۲۹۶
۲- فارما کودینا میک دارو ۲۹۷
الف – اثر دارو بر مادر ۲۹۷
ب-اثرات دارو بر جنین ۲۹۷
ج – اثرات مضر دارو بر جنین ۲۹۸
د – تراتوژن بودن دارو ۲۹۸
۳ – سایر عوامل ۲۹۸
جدول ۲۲-۳ ۲۹۹
فصل بیست و سوم ۳۰۳
تجویز داروها در دوران شیردهی ۳۰۴
ترشح دارو در شیر ۳۰۵
خطر عوارض دارویی در شیرخوار ۳۰۵
داروهایی که احتیاج به توجه ویژه ای دارند. ۳۰۶
جدول ۲۳-۱ ۳۰۶
داروهای ضد افسردگی و لیتیم ۳۰۸
Fluoxetine 308
Doxepin 309
Sertraline 309
Lithium 309
داروهای ضد صرع ۳۱۰
داروهای قلبی- عروقی وضد فشار خون بالا ۳۱۱
داروهای سرکوب کننده ایمنی ۳۱۱
نتیجه گیـری ۳۱۳
جدول ۲۳-۲- داروهای انتخابی در دوران شیردهی ۳۱۳
فصل بیست و چهارم ۳۱۸
دارودرمانی در نوزادان و اطفال ۳۱۹
فارماکوکینتیک داروها در اطفال ۳۱۹
جذب داروها ۳۱۹
توزیع داروها ۳۲۱
متابولیسم داروها ۳۲۲
دفع کلیوی داروها ۳۲۳
فارماکودینامیک ۳۲۳
تعدیل دوز دارویی ۳۲۴
فصل بیست و پنجـم ۳۲۶
دارو درمانی در سالمندان ۳۲۷
تغییرات فارماکوکینتیکی در پیری ۳۲۷
سرعت انحلال و جذب داروها ۳۲۷
جدول ۲۵-۱ ۳۲۸
توزیع ۳۳۰
متابولیسم ۳۳۱
دفـع ۳۳۲
تغییرات فارماکودینامیک در پیری ۳۳۲
جدول ۲۵-۲ ۳۳۴
منابع

کد پروژه:۹۹۸

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

قیمت: ۲۷۹۰۰تومان

               راهنمای خرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.