پایان نامه بررسی سیستم ها از نظر کلی و جزیی در موضوعات مختلف

پایان نامه بررسی سیستم ها از نظر کلی و جزیی در موضوعات مختلف رشته مدیریت

بیش از ۱۸۰ صفحه با فرمت word و فهرست بندی و صفحه بندی و پاورقی اماده و کامل

 

فصل یک ۲۰
تجزیه وتحلیل  سیستم ۲۱
۱-تاریخچه جهان بینی ها ۲۱
۱ کل بینی و ارگانیسم organism 22
۲-بینش سیستمی ۲۳
تفکر سیستمی ۲۴
مبنای تفکرات سیستمی ۲۴
تعریف سیستم ۲۵
عناصر سیستم : ۲۶
باز خور کنترلی ۲۷
ورودیها : ۲۷
۲- فراگرد « خانه پردازش » ۲۸
۳ – خروجیها ۲۹
۴ – بازخور کنترلی ۳۰
۱- روابط : ۳۰
۲- رابطه هم نیروزایی : ۳۱
۳ – رابطه مکرر لازم ( موقتی یا زمانی ( : ۳۱
ویژگیها : ۳۲
پویایی سیستم : ۳۳
مرز سیستم : ۳۳
۱ – تعمیر و نگهداری: ۳۴
۲ – دفاع : ۳۵
۳ – رشد : ۳۵
تعادل و تخصص گرایی ۳۵
انواع سلول ها : ۳۶
سلول های تعمیراتی ۳۶
۲ – سلول های دفاعی ۳۷
۳-  سلول های حرکت دهنده و استفاده کننده از شرایط محیطی ۳۷
۴ – سلول های جذب ۳۸
۵- سلول های کنترلی ۳۸
محیط سیستم ۳۹
سلسله مراتب سیستم ها ۴۰
سیستم های باز و بسته ۴۰
ویژگیهای سیستم باز ۴۱
۱ – آگاهی نسبت به محیط ۴۱
۲ – بازخورد ۴۲
سیستم های باز خود به دو دسته تقسیم می شوند : ۴۲
۳- تبعیت از الگوی تناوبی ۴۲
۴- واژه آنتروپی منفی ۴۳
۵ – حالت ثبات – تعادل ۴۳
۶ – حرکت به سوی رشد و توسعه ۴۳
۷ – موازنه میان فعالیت های انطباقی و نگهدارنده ۴۳
۸ – همپایانی ۴۴
اهمیت نگرش سیستمی ۴۴
سیستم های همشکل ۴۵
سازگاری سیستم ۴۵
انواع رفتار سیستم ۴۶
آرایش درونی سیستم ۴۷
۱-  آرایش ساده ۴۷
۲ – آرایش خود تنظیم ( سایبرنتیکی ) ۴۷
۳- آرایش سیستم معرفت پذیر ( یادگیرنده ) ۴۸
۷- طبقه بندی سیستمها : ۴۹
۱-۷ سیستم بسته :  Closed  System   : ۴۹
۲-۷ سیستم باز Open System    : ۵۰
۳-۷ سیستم های ساده و پیچیده : ۵۲
طبقه اول : سیستمهای استاتیک ۵۲
طبقه دوم : سیستمهای دینامیک ساده یا ساعت گونه ها ۵۲
طبقه سوم : سیستمهای سایبرناتیک ۵۳
طبقه چهارم : سیستم باز  یاسلول (یا طبقه یافته با خصوصیت تولیدمثل ) ۵۳
طبقه پنجم : طبقه گیاه ( نبات ) یا طبقه اورگانیسمهای پست ۵۳
طبقه ششم : حیوان ۵۳
طبقه هفتم : سطح انسان ۵۴
طبقه هشتم : سیستمهای اجتماعی ۵۴
۴-۷ سیستمهای ماشینی: ۵۶
۵-۷ سیستمهای بیولوژیک : ۵۶
۶-۷سیستمهای اجتماعی : ۵۷
۸-سیستمهای اصلی وفرعی ۵۸
۹-سیستم های قطعی و احتمالی ۵۹
۱۰- سیستمهای طبیعی و مصنوعی : ۵۹
۱۱-خصوصیات سیستم های باز : ۶۰
۱-۱۱ هدف گرائی Purposful 60
۲-۱۱ کل گرائی ۶۰
۳-۱۱ نظم : ۶۱
۴-۱۱تعامل : ۶۲
۵-۱۱ همبستگی بین اجزا (interdependence): 62
۶-۱۱ تناسب اجزاء : ۶۳
۷-۱۱خاصیت تولید مثل : ۶۳
۸-۱۱  گرایش به فنا (intropy): 64
۹-۱۱ گرایش به تکامل : ۶۵
۱۰-۱۱ مکانیزم سازش (Homeostasis) : 65
۱۱-۱۱ همپایانی (Equifinality): 66
نظریه اقتضاء (contingency) 66
فصل ۲ : آشنایی با تجزیه و تحلیل سیستمها     Analysis  Systems 68
روش Proceduar  : ۶۹
تعریف تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها : ۶۹
وظایف واحد تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها : ۷۰
طرح ریزی سازمان و تجزیه و تحلیل آن : ۷۰
استقرار و تجزیه و تحلیل سیستم ها : ۷۰
۳- ارزیابی مدیریت : ۷۰
۴-تهیه دستور العمل های کتبی و روشهای مدون : ۷۱
۵-تهیه و کنترل فرمها : ۷۱
۶-سیستم بایگانی : ۷۱
۷-ارزیابی نیروی انسانی و تقسیم کار : ۷۱
۸-اندازه گیری کار : ۷۲
۹-انتخاب تجهیزات دفتری : ۷۲
۱۰-تجزیه و تحلیل جا و مکان : ۷۲
۱۱-استقرار و پیاده کردن سیستم های جدید : ۷۲
۱۲-توسعه و تحقیق : ۷۳
محل سازمانی واحد تجزیه و تحلیل سیستمها و روش ها : ۷۳
نقش تجزیه و تحلیل سیستمهای و روشها در امور سازمان : ۷۳
مشخصات آنالیست : ( Analyst ) 74
قدرت تجزیه و تحلیل : ۷۴
قدرت ارائه دلیل : ۷۴
قدرت واقع نگری : ۷۵
توانایی ابداع و نوآوری : ۷۵
قدرت ایجاد انگیزه و کار گروهی : ۷۵
رعایت نزاکت در رفتار و گفتار : ۷۵
قدرت قضاوت  منطقی : ۷۵
علاقمندی بکار تجزیه و تحلیل : ۷۶
فواید تجزیه و تحلیل سیستمها : ۷۶
افزایش کارایی سازمان . ۷۶
فصل ۳ : مراحل تجزیه وتحلیل سیستم ها ۷۸
مراحل تجزیه وتحلیل سیستم ها ۷۹
۲-بیان مشکل ۸۰
۳- تعیین حدود مشکل ۸۰
۲ : تهیه و تنظیم طرح مقدماتی تجزیه و تحلیل ۸۰
۳ :اهداف تهیه و طرح مقدماتی : ۸۱
۴ : اجزای طرح مقدماتی تجزیه و تحلیل سیستمها و روش ها ۸۱
۱-۴عنوان طرح یا نام مشکل : ۸۱
۲-۴هدفهای تجزیه و تحلیل : ۸۲
۳-۴   روش کار یا راههای نیل به هدف ۸۲
۴-  ۴   نتایج مورد نظر ۸۲
۵-  ۴مسئولان اجرایی ۸۲
۶-۴   برنامه زمانی اجرای طرح ۸۳
۷-۴ هزینه اجرای طرح ۸۳
۸-۴   تصویب طرح ۸۳
فصل ۴: جمع آوری ، ثبت اطلاعات ۸۴
۱ – انواع اطلاعات kind of information 85
۲ – منابع جمع آوری اطلاعات ۸۷
۲  نمودار و راهنمای سازمان (چارت سازمانی): ۸۷
۲   مشاهده و مطالعه انجام کار : ۸۷
۲   مصاحبه با مدیران و کارکنان : ۸۸
۲   پرونده ها ، اسناد مدارک و فرمها : ۸۸
۳ –  ثبت اطلاعات ۸۸
۴- مزایای نمودار ۸۹
۵-تجزیه تحلیل اطلاعات و حقایق ۸۹
۱-۵  اهمیت تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۹۰
۲-۵  مفهوم تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۹۰
۳-۵  نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۹۰
جدول تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹۱
فصل ۵: تهیه ، آزمایش ، اَرزیابی و آماده کردن راه حل : ۹۲
۱- آزمایش عملی بودن راه حل های پیشنهادی : ۹۳
۲ – ارزیابی راه حل های پیشنهادی : ۹۴
« برگ ارزیابی راه حل پیشنهادی » ۹۵
۳ – آماده سازی راه حل جدید: ۹۶
۱-۳  برای آماده سازی روش پیشنهادی به  موارد زیر توجه شود . ۹۶
فصل ۶ : تجزیه وتحلیل اطلاعات راه حل ۹۷
۱-تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۹۸
۲- اهمیت تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۹۸
۳ – اهداف تجزیه و تحلیل : ۹۸
۴ – مفهوم تجزیه و تحلیل : ۹۹
۵ – نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۹۹
۴ – تهیه و تنظیم ارائه پیشنهادهای اصلاحی ۱۰۰
۱-۴  اهداف تهیه پیشنهادات نهایی ۱۰۱
۲-۴ فواید تهیه گزارش نهایی ۱۰۱
۳-۴  ارائه گزارش نهایی ۱۰۱
۴-۴ خصوصیات یک گزارش خوب ۱۰۲
۵-۴خصوصیات گزارش ۱۰۲
۶-۴  فرم گزارش نهایی ۱۰۲
۶-۴  جلد گزارش : ۱۰۳
۲-۶-۴  نامه ضمیمه گزارش : ۱۰۳
۳-۶-۴ صفحه عنوان گزارش : ۱۰۳
۴-۶-۴  فهرست مندرجات : ۱۰۳
۵-۶-۴  هدف از تجریه تحلیل : ۱۰۳
۷-۶-۴ خلاصه نتایج و پیشنهادات : ۱۰۴
۸-۶-۴ تشریح جزئیات تجزیه و تحلیل : ۱۰۴
۹-۶-۴  نتایج و پیشنهادات : ۱۰۴
۱۰-۶-۴     صرفه جویی های واقعی Actuuf Savings  . ۱۰۴
۱۱-۶-۴  صرفه جویی های بالقوه Potential Savings 105
۱۲-۶-۴  پیوستها : ۱۰۵
۱۳-۶-۴   امضای گزارش نهایی : ۱۰۵
فصل ۷: اجرا و استقرار طرح پیشنهادی ۱۰۶
تعیین مسؤلیتها : ۱۰۷
آگاهی پرسنل از ماهیت طرح جدید: ۱۰۷
آموزش پرسنل : ۱۰۸
۳- راههای آموزش عملی : ۱۰۸
۱-۳  آموزش در محل کار : ۱۰۸
۲-۳آموزش حین خدمت ۱۰۸
الف – آموزش در خارج از محل کار : ۱۰۸
ب- آموزش پرسنل با استفاده از اجرای طرح جدید : ۱۰۸
۴- تهیه برنامه اجرا : ۱۰۹
۱-۴  نحوه استقرار طرح جدید : ۱۰۹
۱-۴ استقرار از نوع یکباره ALL atonce type 109
۱-۴ نوع تدریجی Piece meal thpe 109
۱-۴  نوع موازی یا ترکیبی ۱۱۰
۲-۴  زمان استقرار طرح : ۱۱۰
۱-۲-۴ دوره حسابداری ۱۱۰
۲-۲-۴ آمادگی پرسنل ۱۱۰
۳-۲-۴ فرم ها و نمونه ها ۱۱۱
۴-۲-۴ فراهم بودن شرح کار ۱۱۱
۵-۲-۴  اجرا ۱۱۱
۳-۵  نقش افراد در اجرای طرح ۱۱۱
۱-۳-۵  نقش سرپرستان قسمتهای اجرایی ۱۱۱
۲-۳-۵  نقش آنالیست ۱۱۲
۳-۳-۵ نقش عوامل اجرایی ۱۱۲
۴-۳-۵ دوره استقرار طرح جدید ۱۱۲
۵-۳-۵ میزان هزینه اجرا ۱۱۲
۶-۳-۵  نقش عوامل انسانی در مرحله اجرا ۱۱۲
فصل ۸ : نظارت بر اجرای طرح و ارزیابی ۱۱۴
مزایای نظارت و ارزیابی نتایج طرح ۱۱۶
مراحل آزمون طرح ۱۱۶
مشخصات برنامه آزمایش : ۱۱۷
زمان نظارت و ارزیابی ۱۱۸
۱- تئوری استمرار  CONTINEOUS THEORY 118
۲- تئوری بازدید نوبتی : ۱۱۹
ارزیابی سیستم و اطمینان از کیفیت آن ۱۱۹
روش ارزیابی نتایج اجرای طرح ۱۱۹
معیارهای ارزیابی طرح ۱۲۰
۱- هزینه  COST 120
۲- تسهیلات و وسایل کار ۱۲۱
۳- بازدید ازنحوه کار پرسنل ۱۲۱
۴- بازگشت به روش یا سیستم قدیم ۱۲۱
۵- کنترل و نگهداری سیستم ۱۲۲
فعالیتهای نگهداری ۱۲۲
تغییرات محیطی ۱۲۳
محدودیهای نگهداری سیستم ۱۲۴
مسئولیت نگهداری سیستم ۱۲۵
برنامه ریزی نگهداری ۱۲۶
فصل نهم : تکنیک هاو فنون ساده سازی سیستم ها و روش ها ۱۲۷
۱- مفاهیم و کلیات ۱۲۸
– فنون و تکنیکهای ساده سازی ۱۲۹
۱-۲ فنون و تکنیکهای کیفی ۱۲۹
الف – جدول تقسیم کار  :       work Distribution chart 129
ب- نمودار جریان کار :    flow process chart 129
ج- کنترل فرم  ومدیریت امور اسناد : forms control and record 129
د- نمودار جا و مکان: lay-out study 129
ه- شمارش و اندازه گیری کار: work count and work measuremen 129
و- نمودار سازمان: ۱۳۰
۲-۲- فنون وتکنیکهای کمی     quantitaive techniques 130
۳-۲ جدول تقسیم کارWORK DISTRIBUTION CHART 131
۴-۲تعریف جدول تقسیم کار ۱۳۱
۵-۲کاربردهای جدول تقیسم کار ۱۳۱
۶- طرز تهیه جدول تقسیم کار ۱۳۲
مراحل تهیه جدول تقسیم کار ۱۳۲
۱-۶- تهیه لیست وظایف: ۱۳۲
۲-۶ – تهیه لیست فعالیتها: ۱۳۲
جدول لیست وظایف ۱۳۳
لیست فعالیتها ۱۳۴
جدول لیست فعالیتها ۱۳۵
جدول تقسیم کار ۱۳۵
تشریح جدول تقسیم کار ۱۳۶
۳-۶ تنظیم و تکمیل جدول تقسیم کار ۱۳۷
۴-۶ تجزیه و تحلیل جدول تقسیم کار ۱۳۷
۵-۶ تهیه جدول جدید تقسیم کار ۱۳۸
۱-۵-۶ تقسیم وقت ۱۳۸
۲-۵-۶ حذف عملیات و فعالیتهای غیر ضروری ۱۳۹
۳-۵-۶استفاده صحیح از تخصصها و مهارتها ۱۳۹
۴-۵-۶ تقسیم صحیح کار بین پرسنل سازمان ۱۳۹
۵-۵-۶ جلوگیری از تقسیم غیر منطقی وظایف ۱۳۹
۶-۵-۶ انجام فعالیهای مشابه بوسیله یک نفر ۱۳۹
تعریف نمودار: ۱۴۰
استفاده  نمودار جریان کار: ۱۴۰
۱-۱ هنگام تغییر تعداد پرسنل سازمان: ۱۴۰
۲-۱ در موقع افزایش حجم کار: ۱۴۰
۳-۱ هنگام ایجاد تراکم  bottleneck  در کار: ۱۴۱
۴-۱ هنگام تجدید نظرهای سیستم ها و روش ها : ۱۴۱
۵-۱ هنگام ساده کردن کارهای تخصصی: ۱۴۱
۶-۱ در موقع کاهش مرغوبیت کالاهای تولیدی: ۱۴۱
۷-۱ هنگام خستگی شدید پرسنل و فرسودگی تجهیزات: ۱۴۱
۸-۱ هنگام افزایش غیر عادی هزینه: ۱۴۲
۹-۱ هنگام تعیین پرسنل در هنگام تاسیس: ۱۴۲
۲- انواع نمودار جریا ن کار ۱۴۲
علائم ویژه نمودار جریان کار ۱۴۳
محکم کردن پیج بر روی یک قطعه ۱۴۳
تحریر یک نامه بوسیله ماشین ۱۴۳
ثبت حرکات در دفتر ۱۴۳
حمل و نقل کالا بوسیله کامیون ۱۴۳
تشریح نمودار کار ۱۴۴
۴-تهیه و تنظیم نمودار جریان کار ۱۴۶
۵-تجزیه و تحلیل نمودار جریان کار ۱۴۶
۶- تهیه و تنظیم نمودارجریان اصلاحی یا پیشنهادی ۱۴۶
۷-نمودار افقی یا چند ستونی ۱۴۷
فصل ۱۰: تجزیه و تحلیل طرح جا و مکان LAY OUT STUDY 148
۱- تعریف طرح جا ومکان ۱۴۹
۲- نتایج تجزیه و تحلیل طرح جا ومکان ۱۴۹
۳- اصول طرح جا و مکان ۱۵۰
۱-۳ اصول کلی : ۱۵۰
۲-۳ اصول موثر در طراحی جا و مکان دفتری : ۱۵۰
۴-مراحل طراحی جایابی ۱۵۰
۱-۴ جمع آوری اطلاعات ۱۵۱
الف – نمودار سازمان ومشاغل ۱۵۱
ب: نقشه کلی طرح استقرار و سیستمهای عمده سازمان  : ۱۵۱
ج: نقشه طرح استقرار اجزا سازمان وسیستمهای آن: ۱۵۲
د: مسیر عملیات و فعالیتها: ۱۵۲
ه : اهمیت  نسبی و اولویت وظایف و فعالیتها: ۱۵۲
و: تعداد مکاتبات و حجم کارهای دفتری فعالیتها : ۱۵۲
ز: تعداد پرسنل: ۱۵۳
ح: نمودار ارتباطات با اجزا سازمان : ۱۵۳
ت: نوع ، تعداد و مشخصات تجهیزات : ۱۵۳
۲-۴ تجزیه تحلیل اطلاعات : ۱۵۳
۱-۳ تهیه طرح کلی استقرار ۱۵۴
۲-۳ تهیه طرح استقرار اجزای سازمان ۱۵۵
۳-۳ تهیه نقشه نهایی و ارائه طرح جهت تصویب : ۱۵۵
۴-۳ تهیه گزارش نهایی و ارائه طرح جهت تصویب مدیریت : ۱۵۵
۵-۳ اجرای طرح جدید استقرار و ارزیابی نتایج : ۱۵۵
فصل ۱۱: کنترل فرم ها و نمونه ها ۱۵۷
تعریف فرم و کنترل آن : ۱۵۸
طبقه بندی فرم ها : ۱۵۸
۳_طبقه بندی فرمها بر حسب وظیفه : ۱۵۸
۴_اهمیت کنترل فرمها در کاهش هزینه و بهبود سیستم ها و روش ها : ۱۵۹
۵_هدف از کنترل فرمها : ۱۵۹
۶_چک لیست کنترل فرمها : ۱۶۰
۱-۶  ) طراح فرم ۱۶۰
فصل ۱۲: اندازه گیری کار یا کار سنجی ۱۶۱
۱- تعریف اندازه گیری : ۱۶۲
۲- اهداف اندازه گیری کار: ۱۶۲
۱-۲ ) بهبود طرح ریزی  وبرنامه ریزی مدیریت : ۱۶۳
۲-۲ ) سنجش و ارزیابی : ۱۶۳
۳-۲ ) کنترل بودجه و هزینه : ۱۶۳
۴-۲ ) افزایش کارایی و راندمان: ۱۶۳
۳- عوامل اقتصادی اندازه گیری کار: ۱۶۴
۴- روشهای اندازه گیری کار: ۱۶۴
۲-۴ ) روش گزارشات Employee REPORTING Method  : ۱۶۵
۱-۲-۴ ) محاسن روش گزارشات: ۱۶۵
۲-۳-۴ ) معایب روش گزارشات : ۱۶۵
۵- روش مطالعه زمانی: Time Study 166
۱-۵ ) وسایل مورد نیاز زمان سنجی: ۱۶۶
۲-۵ ) محدودیتهای زمان سنجی ۱۶۶
۳-۵ ) مراحل اندازه گیری در روش مطالعه زمانی. ۱۶۷
۶- اندازه گیری کار از طریق نمونه گیری : ۱۶۷
۱-۶ ) کاربرد روش نمونه برداری: ۱۶۸
۲-۶ ) محاسن روش نمونه برداری: ۱۶۸
۳-۶ ) معایب روش نمونه برداری: ۱۶۸
فصل ۱۳: طـــراحـــی اولیه سیستــم جدید ۱۷۰
۱_مفاهیم طراحی اولیه ، خام یا مفهومی : ۱۷۱
۱-۱ ) ملاحظه و بررسی  ( علایق مراجعاتی Interests Reference  ) ۱۷۱
۲-۱ ) اهمیت خلاقیت در طراحی خام: ۱۷۱
۲- تعریف مسائل ۱۷۲
۳- تعیین اهداف کوتاه مدت سیستم : ۱۷۳
سیستم های بایگانی _اصول و مفاهیم و نوع استاندارد . ۱۷۳
ورود و صدور مراسلات و مکاتبات ۱۷۴
۲_بایگانی ۱۷۵
منابع

کد پروژه:۹۶۸

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

قیمت: ۲۴۹۰۰تومان

                راهنمای خرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.