پایان نامه علوم غریبه و علوم خفیه

پایان نامه علوم غریبه و علوم خفیه رشته فلسفه و فقه

بیش از ۲۱۷ صفحه با فرمت word و فهرست بندی و صفحه بندی و پاورقی اماده و کامل

 

مقدمه ۱۸
فصل اول : خمسه مُحتجبه (کیمیا • لیمیا • هیمیا • سیمیا • ریمیا ) ۱۹
خمسه مُحتجبه ۲۰
خواص شناسی ۲۰
دانشمندان و علوم خفیه ۲۱
ستاره بینی ۲۱
طالع‌بینی در ایران ۲۳
طالع‌بینی در اسلام ۲۳
تعریف طالع بینی ۲۴
طالع‌بینی در بابل ۲۵
طالع بینی در مصر ۲۵
طالع‌بینی در یونان و روم ۲۶
طالع‌بینی در ایران ۲۶
تاثیرات طالع بینی ۲۷
جَفر ۲۷
واژه شناسی ۲۸
تاریخچه ۲۸
نظر علوم تجربی به علم جفر ۲۸
روش‌های جفر ۲۸
کاربردها ۳۰
تفاوت‌ها ۳۰
جفر و شیعیان ۳۱
جماتریا ۳۱
جدول ارزش ها ۳۲
علم حروف ۳۵
منشا علم حروف ۳۶
ترتیب شماره حروف ۳۷
ارکان عددی ۳۷
طبع حروف ۳۷
بسط حروف ۳۹
رمل ۴۲
تاریخچه ۴۲
نمونه‏ای از روش ریختن نقطه ۴۲
تاس یا قرعه ۴۳
قرعه رمل برنجی جدید ۴۳
زایجه رمل ۴۳
شکل نمونه ای از زایجه رمل ۴۳
استخراج ضمیر و حکم ۴۳
سُکن‌ها ۴۴
طبایع و ارتباط آنها با خان‌ها و اشکال ۴۴
عدد شناسی ۴۵
تاثیر اعداد (ارتعاش اعداد) ۴۵
تفسیر اعداد ۴۶
اعداد مفرد ۴۶
اعداد مرکب ۴۸
عناصر چهارگانه ۴۹
فصل دوم : فال و فال گیری ۵۰
فال و فال گیری ۵۱
روش‌های فالگیری. ۵۱
گونه‌های فال ۵۲
استخاره ۵۳
انواع استخاره ۵۴
هیپنوتیزم یا خواب گری ۵۵
تاریخچه ۵۷
روش‌های هیپنوتیزم ۵۷
روش کیاسون ۵۹
روان درمانی ۶۰
تلقین ۶۰
ناهماهنگی شناختی ۶۰
تله پاتی ۶۱
تقسیم بندی ۶۲
فصل سوم : کیمیا -کیمیاگری ۶۳
کیمیا -کیمیاگری ۶۴
ریشه لغوی کیمیا ۶۴
تاریخچه کیمیا ۶۶
کیمیاگری به عنوان ابزار تحقیق در طبیعت ۶۷
کیمیاگری به عنوان اخترشناسی ۷۰
کیمیاگری و روان‌شناسی ۷۰
کیمیاگری در عصر دانش ۷۰
کیمیاگری و پزشکی ۷۱
تبدیل هسته‌ای ۷۲
ادعاهای تکرار نشده تبدیل عناصر ۷۲
کیمیاگری در طول تاریخ ۷۲
کیمیاگری در تاریخ ۷۳
ریشه‌یابی ۷۳
فلسفه‌های مرتبط و جایگزین ۷۷
شاخه‌های علمی مرتبط ۷۷
مواد مورد استفاده در کیمیاگری ۷۸
لیمیا ۷۸
هیمیا ۷۸
سیمیا ۷۹
ریمیا ۸۰
شبه علم ۸۰
فصل چهارم : تردستی  و جادو ۸۲
تردستی ۸۳
انواع تردستی ۸۳
تردستی از نظر سبک سه دسته است: ۸۳
روش و ابزار و شرایط تردستی ۸۳
ابزارها ۸۳
جادو ۸۴
تثلیث ۸۴
تعریف ۸۵
در کتاب اصول اعتقادات کاتولیک تثلیث چنین تعریف شده‌است:[۷] ۸۶
تثلیث در عهد قدیم ۸۷
تثلیث در عهد جدید ۸۸
فرمول تثلیث در عهد جدید ۸۸
الوهیت پسر در عهد جدید ۸۹
الوهیت پدر در عهد جدید ۹۰
نقد تثلیث ۹۱
دیدگاه مسلمانان ۹۳
در قرآن ۹۳
آیات ۹۴
آیه ۱۷۱ سوره نساء ۹۵
آیه ۷۳ سوره مائده ۹۵
آیه ۳۰ سوره مریم ۹۶
تفاسیر مسلمانان ۹۶
فصل پنجم : طلسم ۹۷
طلسم ۹۸
تصویری از یک کتاب طلسم ۹۸
واژه ی طلسم ۹۹
تعریف طلسم ۹۹
تاثیر طلسم ها ۹۹
ابزار طلسم ها ۹۹
انواع طلسم ها ۹۹
طلسمات ایرانی [۵۷] ۱۰۰
مشهورترین طلسم‌های ایرانی عبارتند از: ۱۰۰
سایر طلسمات ۱۰۱
نظر قربانی ۱۰۲
نظر قربونی بر سر و گردن اسب در اصفهان ۱۰۲
آیه و ان یکاد ۱۰۲
تعویذ ۱۰۳
یک تعویذ مصری. ۱۰۳
وحی ۱۰۴
وحی بر رسولان و پیامبران به دو گونه‌است: ۱۰۴
وحی در قران ۱۰۴
واژه وحی در قرآن به معناهای زیر به کار رفته‌است[۶۲]: ۱۰۵
علوم قرانی ۱۰۵
فصل ششم : عرفان ۱۰۷
عرفان ۱۰۸
عرفان و ادیان ۱۰۸
عرفان هندی ۱۰۹
عرفان یهود ۱۰۹
عرفان مسیحی ۱۰۹
عرفان مانوی ۱۰۹
عرفان اسلامی ۱۱۰
عرفان و تصوف ۱۱۰
عارف هجران ۱۱۱
هدف عارف ۱۱۱
ماهیت عرفان ۱۱۲
عرفان نظری ۱۱۲
ابن عربی ۱۱۲
اصول اعتقادی در عرفان نظری ۱۱۳
اعتقاد به حقیقت جهان ۱۱۳
اعتقاد راسخ به وحدت ۱۱۳
اعتقاد به ریاضت و مجاهده ۱۱۳
عرفان عملی ۱۱۴
اصطلاحات رایج در تصوف ۱۱۴
وحدت وجود ۱۱۴
شریعت، طریقت، حقیقت ۱۱۴
توکل ۱۱۵
مابعد الطبیعه ۱۱۵
مابعدالطبیعه  مثبت، نظام‌های مابعدالطبیعی ۱۱۶
مابعدالطبیعه  انتقادی ۱۱۶
هستی ۱۱۶
تصوف ۱۱۸
تصوف در لغت ۱۱۹
منشأ تصوف ۱۲۰
تصوف در کلام بزرگان عرفا و صوفیه ۱۲۱
نسبت تصوف و عرفان اسلامی ۱۲۲
تاریخ تصوف ۱۲۲
شکل گیری تصوف ۱۲۳
پختگی ۱۲۳
تثبیت ۱۲۳
قرن ششم تا نهم قمری ۱۲۴
ابعاد پنهان ۱۲۴
تدوین نظری و ذوقی ۱۲۵
تصوف شیعی ۱۲۶
رکود و تطور ۱۲۷
زنان و تصوف ۱۲۸
شریعت و طریقت و حقیقت ۱۲۹
مقامات ۱۲۹
احوال ۱۲۹
مستحصنات متصوفه ۱۲۹
خرقه پوشی ۱۲۹
خانقاه ۱۳۰
چلّه نشینی ۱۳۰
سماع ۱۳۰
اصطلاحات و رموز صوفیه ۱۳۰
رموز ۱۳۰
فرقه‌ها و سلسله‌های صوفیه ۱۳۰
تفاوت سلسله و فرقه ۱۳۰
سلسله‌های تصوف در اسلام ۱۳۱
فصل هفتم : تصوف در دیدگاه مخالفان ۱۳۴
تصوف در دیدگاه مخالفان ۱۳۵
نقد تصوف‎ ۱۳۵
پیدایش مکتب تصوف و رواج آن ۱۳۵
دو علت عمده انحطاط متصوفه از نگاه مخالفان ۱۳۶
فصل هشتم : جادو ۱۳۹
جادو ۱۴۰
جادو نباید با افسونگری اشتباه شود. ۱۴۰
معنای غیر اصطلاحی جادو ۱۴۲
جادو در زبان فارسی و عربی ۱۴۲
• علم و فنّ احضار ارواح (شبیه لیمیا) ۱۴۳
جادودر زبان انگلیسی و در جوامع اروپایی ۱۴۳
جادو بر حسب دسته بندی ریچارد کیک هِفِر، مورخ دانشگاهی: ۱۴۴
در افسانه‌ها: ۱۴۴
جادو در فرهنگ عام بر حسب تعالی: ۱۴۴
جادو در دین اسلام ۱۴۶
در مکتب تلما ۱۴۶
تفاوت دعا و جادو این است که: ۱۴۶
استفاده ی نابجا از این کلمات ۱۴۷
اعتقاد به جادو در میان ملل و ادیان ۱۴۸
جادو در دین یهود ۱۴۸
جادو در دین اسلام ۱۴۸
۴٫ جادو (در معنای اصطلاحی قرآن): ۱۴۹
در آیین هندو ۱۵۰
جادو در قبایل غیر متمدّن ۱۵۰
نفی جادو در میان ملل و ادیان ۱۵۱
برخی فرضیه‌ها و نظریه‌های جادوشناسی ۱۵۱
فنّ و روش جادوگری ۱۵۴
تاریخ جادوگری ۱۵۴
عقاید جادویی در اروپای غربی ۱۵۴
در قرون وسطی ۱۵۵
جادوگری در رنسانس ۱۵۶
جادوگری در قرن بیستم ۱۵۷
عقاید ۱۵۷
جادو در قرن بیست و یکم ۱۵۸
جادو در ادبیات ۱۵۸
جادو در ادبیات حماسی: در شاهنامه فردوسی: ۱۵۸
جادوی مراسمی ۱۶۰
افسونگری ۱۶۱
فصل نهم : تلما ۱۶۲
تلما ۱۶۳
روغن آبراملین ۱۶۳
آلیستر کراولی ۱۶۴
زندگی نامه – سالهای اول زندگی ۱۶۴
مجوس ۱۶۵
ابهامات تعاریف مجوس در فرهنگ نامه ها ۱۶۶
تفاوت مجوس (مغ) با زرتشتی ۱۶۶
تاریخ مجوس (مغ) ۱۶۸
مجوس در قرآن ۱۶۹
مجوس در روایات اسلامی ۱۷۴
فصل دهم : ارتباط با  جنیان ۱۷۷
مفهوم و ماهیت جن مفهوم واژه‏ جن ۱۷۸
ماهیت جن ۱۷۸
ویژگی های جن از دیدگاه قرآن ۱۷۹
جن در باور مردم: ۱۸۰
اطلاع جن از اسرار ۱۸۱
ارتباط با جن و پیشگویی ۱۸۱
جن در قرآن و احادیث ۱۸۲
جن چگونه موجودی است؟ ۱۸۴
تولید مثل جنیان ۱۸۵
خواب جنیان ۱۸۶
مرگ جنیان ۱۸۶
تکالیف جنیان در مقابل ذات پروردگار ۱۸۷
ارواح شریر کدامند و چه تفاوتی با جن دارند؟ ۱۸۸
آیا جن علم غیب دارد ۱۸۹
سوال و جواب درباره جن ۱۹۰
نظر ملاصدرا درباره جن ۱۹۲
خداوند جن را در پنج صنف آفریده است ۱۹۳
۶:آیا شیطان همان ابلیس است؟ ۱۹۳
۷:چه موقع آفرینش جن اتفاق افتاده؟ ۱۹۳
۸:مسجد الجن کجاست و در آنجا چه اتفاقی افتاده است؟ ۱۹۳
۹:دلیل وجود جن چیست؟ ۱۹۴
۱۱:آیا جنها هم مانند انسانها زن و مرد دارند؟ ۱۹۴
۱۲:جنیان نیز مانند انسانها دارای اختیار می باشند؟ ۱۹۵
۱۵:وادی الجن چه جایی است؟ ۱۹۵
۱۶:آیا جن سنی وجود دارد؟ ۱۹۶
۱۷:آیا زندگی در هوا و زمین برای جن ممکن است؟ ۱۹۶
۱۸:آیا جنیان غذا هم می خورند و اگر می خورند چه نوع غذایی می خورند؟ ۱۹۶
۱۹:فلسفه خلقت جن چیست؟ ۱۹۷
۲۰:آیا عده ای از جنیان در خدمت حضرت سلیمان (ع) بودند؟ ۱۹۷
۲۱:جن و شیطان میکروب نیستند!؟ ۱۹۷
۲۲:آیا جن و شیطان می خوابند؟ ۱۹۸
۲۳:آیا طایفه جن بهشت و جهنم دارند؟ ۱۹۸
۲۴:جن زدگی چیست؟ ۱۹۸
۲۶:جن گیری چیست؟ ۱۹۹
۲۷:آیا شباهتی بین انسان و جن وجود دارد؟ ۱۹۹
مکان جنیان ۲۰۰
منابع ۲۰۱

مقدمه پایان نامه علوم غریبه و علوم خفیه

علوم خَفیّه یا علوم غریبه یکی از دو شاخه “علوم” در تقسیمات قدیمی دانش‌ها در نظام آموزش مدارس اسلامی بوده‌است. شاخه دیگر، یعنی علوم جَلیّه، به طب و منطق و هندسه و غیره مربوط است قوانین مشخصی داشت و در کتاب‌ها نوشته و در مکاتب تدریس می‌شد، ولی علوم خفیه – که علوم غریبه نیز نامیده می‌شوند – به نیروهای مافوق طبیعت می‌پردازد و اسرار آن در نزد عالمانش پنهان می‌ماند.
باور اکثریت دانشمندان امروزی بر این است که توضیحات و ادعاهای نهان‌شناسی یا همان علوم خفیه با علم امروزین سازگاری ندارد و از راه‌های علمی بر مبنای روش علمی اثبات‌پذیر نیست زیرا علوم امروزی بیشتر به نوعی ادامه دهنده مسیر پوزیتیویسم (تجربه‌گرائی) صرف جهت رسیدن به حقایق هستند و با توجه به نسبی و ناقص بودن علوم امروزی نمی‌توان دلیل محکمی بر وجود یا عدم وجود چیزی که در این دایره (تجربه‌گرائی) نمی‌گنجد آورد.
علوم و فنونی مثل طالع‌بینی، جفر (علم الحروف) و رمل (علم نقطه) در رابطه با علوم شکل گرفتند و استفاده می‌شوند

کد پروژه:۹۵۴

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

قیمت: ۲۴۹۰۰تومان

                     راهنمای خرید

2 دیدگاه برای “پایان نامه علوم غریبه و علوم خفیه

 1. محمدرضا میگه

  به نام حق
  با عرض سلام و خداقوت خدمت شما
  آنطور که از فهرست پیداست باید پایان نامه خوبی باشدمی خواستم درخواست کنم که در صورت امکان بعد از فروش آن یک نسخه هم به من بدهید .می خواهم بخوانم.متشکرم

  [پاسخ]

  مدیریت سایت پاسخ در تاريخ آذر ۹ام, ۱۳۹۲ ۹:۰۶ ق.ظ:

  دوست عزیز باید پروژه را خریداری کنید و لینک دانلود همان لحظه فعال میشه

  [پاسخ]

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.