پایان نامه افزایش مواد افزودنی پلی پروپلین

پایان نامه افزایش مواد افزودنی پلی پروپلین

بیش از ۹۲ صفه با فرمت word و نیز فهرست بندی و صفحه بندی اماده ویژه رشته مهندسی شیمی کلیه مقاطع

 

فصل اول : پلی پروپیلن چیست ؟ ۸
تاریخچه پلی پروپلین ۹
پلی پروپیلن چیست ؟ ۹
مختصری درباره پلی پروپلین: ۱۱
ویژگی ها: ۱۲
موارد مصرف: ۱۲
تولیدکنندگان: ۱۳
الیاف پلی پروپیلن چیست و چگونه تولید می شود ۱۴
تولید الیاف پلی پروپیلن ۱۵
ضد اسید ۲۰
ضد اکسیداسیون ۲۰
الف : دمای ذوب نسبتاً پائین: ۲۱
ب : تخریب بر اثر اکسیداسیون ۲۱
ج : عدم امکان رنگرزی با روشها متداول برای دیگر الیاف ۲۱
فصل دوم : مصارف پلی پروپیلن ۲۳
شکل ۱) مصارف کیسه های پلی پروپیلن در صنعت بسته بندی ۲۵
آشنایی با پلی‌پروپیلن(Poly propylene) : 25
مشخصات شیمیایی پلی‌پروپیلن: ۲۶
دمای ذوب: ۲۶
شکل ۲) نمودار حاصل از گرماسنجی پویشی تفاضلیDSC   پلی پرو پیلنs  ۷۳۰ تجارتی ۲۷
تبلور: ۲۷
شکل ۳) شکل فضایی مولکولهای پلی پروپیلن در یک واحد بلوری ۲۸
شکل۴) گویچه ها در فیلم پلی پروپیلن کشیده نشده ۳۰
دمای تبدیل شیشه‌ای(Tg): 30
ریز ساختار: ۳۰
مواد اولیه برای تولید پلی پروپیلن: ۳۰
روش‌های تولید پلی‌پروپیلن: ۳۱
شاخصه های گرانول پلی پروپیلن: ۳۲
MFI: 32
شکل۵) نمودارهای تاثیر شاخص سیالیت MFI پلی پروپیلن مصرفی بر تقلیل طول نوارها و ازدیاد طول و همچنین بر استحکام نوار ۳۴
MWD: 34
چگالی «Density»: ۳۴
بازیافت پلی‌پروپلین: ۳۴
تخریب: ۳۵
شکل ۶) شاخص سیالیت بی بعد بر حسب دفعات پیاپی استفاده از پلی پروپیلن پایدار نشده(نشانه های توخالی) و پایدار شده‌(نشانه های تو پر) ۳۶
شکل ۷) ازدیاد طول تا پارگی بر حسب تعداد دفعات کاربرد برای پلی پروپیلن پایدار نشده(نشانه های توخالی) و پایدار شده‌(نشانه های تو پر) ۳۷
پایدارسازی: ۳۷
منابع ضایعات: ۳۸
مصارف پلی‌پروپیلن: ۳۸
الیاف: ۳۸
بی‌بافتها: ۴۰
قطعات ساخته شده با قالب‌ریزی دمشی: ۴۰
لوله‌ها: ۴۱
پوشش لوله‌ها: ۴۱
پوشش سیم‌ها: ۴۱
فیلم، ورقه و نوار: ۴۲
میزان تولید و مصرف جهانی پلی‌پروپیلن: ۴۲
دلائل استفاده از پلی‌پروپیلن: ۴۳
بافت کیسه های پلی پروپیلن: ۴۴
فصل سوم : خواص مواد پلیمری ۴۵
مقدمه: ۴۶
تهیه نمونه ۴۷
جدول شماره ۱_مشخصات پلی پروپیلن مصرفی ۴۸
جدول شماره ۲_مشخصات کربنات کلسیم ۴۸
جدول شماره ۳_مقدار موادمصرفی برای تهیه نمونه ۴۹
شکل شماره ۱_شماتیکی از دستگاه اکسترودر  ۵۰
۲_۲_آزمونهای انجام شده ۵۰
۱_۲_۲_آزمون ضربه: ۵۰
شکل شماره ۲_شماتیکی از دستگاه تست ضربه ۵۱
جدول شماره ۴_نتایج آزمون ضربه ۵۱
۱_۱_۲_۲_تحلیل  و بررسی  نمودار ضربه: ۵۱
نمودار شماره ۱_میزان مقاومت نمونه ها در برابر ضربه ۵۲
آزمون کرنش ۵۳
جدول شماره ۵_نتایج آزمون کرنش ۵۳
تحلیل و  بررسی نمودار۲ : ۵۵
نمودار شماره ۲_میزان کرنش نمونه ها ۵۵
آزمون استحکام سنجی: ۵۶
شکل شماره ۳_دستگاه استحکام سنجی ۵۷
شکل شماره ۴_نمونه ای از دمبل ۵۷
جدول شماره ۶_نتایج آزمون استحکام سنجی ۵۷
تحلیل و بررسی نمودار استحکام ۵۹
نمودار شماره ۳_میزان استحکام نمونه ها ۵۹
۴_۲_۲_نتیجه ی کلی مقایسه انواع کربنات در برابر آزمون های انجام شده: ۶۰
فصل چهارم : تحلیل نتایج ۶۲
:تحلیل نتایج : ۶۳
۲-۳پیشنهاد ها : ۶۳
فصل پنجم : ﺑﺮرﺳﻲﺗﺎﺛﻴﺮ اﻟﻴﺎفﭘﻠﻲﭘﺮوﭘﻴﻠﻦﺑﺮ رویاﺳﺘﺤﻜﺎم وﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﻲﺑﺘﻦ ۶۴
چکیده ۶۵
مقدمه ۶۵
ﻣﻮاد وآزﻣﺎﻳﺸﺎت ۶۷
ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ۶۷
ﻧﺘﺎﻳﺞوﻣﺒﺎﺣﺚ ۶۸
ﺑﺮرﺳﻲاﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺘﻦ ۶۸
ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻟﻴﺎفﭘﻠﻲﭘﺮوﭘﻴﻠﻦﺑﺮ ﺧﻮاصﺑﺘﻦﺳﺨﺖ ﺷﺪه ۶۹
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮی ۷۴
فصل ششم  : ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺛﺮ ﺣﺮارت و ﮐﺸﺶ ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﻟﯿﺎف ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ۷۶
ﭼﮑﯿﺪه ۷۷
مقدمه ۷۸
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ۸۱
ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﻣﺒﺎﺣﺚ ۸۳
۲- ﺗﺄﺛﯿﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺪازهﮔﯿﺮ ﺷﺪه ﻓﯿﻼﻣﻨﺖ ۱۵۰۰ دﻧﯿﺮ ﭘﻠﯽﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ۸۶
۳ – ﺗﺄﺛﯿﺮ دﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﻓﯿﻼﻣﻨﺖ ۱۷۰۰ دﻧﯿﺮ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ۸۷
۴- ﺗﺄﺛﯿﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﻓﯿﻼﻣﻨﺖ ۲۳۰۰ دﻧﯿﺮ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ۸۸
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ۸۹
منابع ۹۰
 
تاریخچه پلی پروپلین
تاریخچه پلی پروپیلن پلی پروپیلن بواسطه پلیمریزه شدن پروپیلن بوجود آمده است و در مقایسه با دیگر مواد پلاستیکی جدیدا کشف گردیده است. پلی پروپیلن توسط فونتانا در سال ۱۹۵۰ اختراع شده و با یک ساختار نامنظم با وزن مولکولی زیاد مشخص می گردد. پروپیلن موفقیت زیادی در صنعت داشته و ساخته تک آرایشی پلی پروپیلن می باشد که توسط جیولیو ناتا در سال ۱۹۵۴ اختراع شد. پلی پروپیلن در زمان ترتیب یافتن رادیکالهای متیلی در یک طرف زنجیره ، تک آرایشی می باشد. در سال ۱۹۵۷ ، تولید پلی پروپیلن تحت نام تجاری ” موپلن ” ( MOPLEN ) توسط مونتدیسون آغاز گردید. بعد از آن ، تولید و تجارت آن محصول توسط دیگر شرکت های اروپایی ، آمریکایی و ژاپنی شروع شد.
پلی پروپیلن چیست ؟
پلی پروپیلن ( PP ) یکی از چندین مشتقات پروپیلن ( CH3-CH=CH2 ) است. پلیمرها ، بسته به نوع پلیمریزه شدن و کاتالیزور مورد استفاده ، ترکیبی منظم و یا نامنظم را از خود نشان می دهند. وقتی اتمهای پلیمرها ترکیب منظمی مثل پلی پروپیلن تک آرایشی داشته باشند ، پلیمرها براحتی به کریستال ( بلور ) تبدیل می گردند. زمانیکه ترتیب نداشته باشند به کریستال تبدیل نمی شوند. در واقع ، پروپیلن ، بسته به ترتیب مولکولهای بزرگ خود ، انواع مختلف با کاربردهای گوناگون دارند. ویژگیهای آنها تحت تاثیر ساختار آنها بر زنجیره مولکولی و وزن مولکولی آنها می باشند. پلیمرهای ساختار منظم ( PP تک آرایشی و هم آرایشی ) می توانند کریستالی شده ، در دماهای بالا ذوب نشده و ویژگیهای مکانیکی خوبی از خود نشان دهند. به عبارت دیگر ، پلی پروپیلن های بی آرایش ( ترکیب نامنظم اتم ها ) کریستالی نشده و خصوصیات ارتجاعی دارند که دارای مصارف عملی نمی باشند. در مصارف صنعتی ، فقط پلیمرهای تک آرایشی استفاده می شوند و دیگر گونه ها برای مصرف تجاری تولید نمی گردند. پلی پروپیلن یک پلاستیک قابل انعطاف بوده که براحتی شکل گرفته و می تواند قالب ریزی شود. نام پلاستیک گرمایی برای آن بدلیل شکل گیری و قالب ریزی راحت آن بر اثر حرارت می باشد. پلی- پروپیلن با حرارت به پلاستیک تبدیل شده ، و وقتی سرد شود ، جامد می گردد. این خصوصیت آن ، امکان تولید ذرات از طریق تزریق ، روزن رانی و شکل گیری خلائی را برای آن میسر می سازد.
سه نوع پلی پروپیلن :
نوع ۱: هوموپلیمر : این ماده با پلیمریزه شدن پلی پروپیلن بدست می آید.
نوع ۲: بلوک (دسته ای ) کوپلیمر : این ماده از پلیمریزه شدن مقادیر خاص پروپیلن و اتیلن بدست می آید. بدلیل قرارگیری در حالتی میان مولکولهای پروپیلن و اتیلن در زنجیره پلیمری بصورت دسته ای، این ماده دارای ویژگی میان پلی اتیلن و پلی پروپیلن می باشد.
نوع ۳: رندوم (بی نظم )کوپلیمر : این ماده از پلیمریزه شدن مقادیر خاص پروپیلن و اتیلن بدست آمده و مولکولها بی نظم و ترتیب شکل می گیرند .
مختصری درباره پلی پروپلین:
Poly Propylene) PP) یک ترموپلاست است که از پلیمریزاسیون پروپیلن بدست می آید و قابل بازیافت است. پلی پروپیلن (PP) اولین بار در اوایل دهه ۱۹۵۰ در مقیاس آزمایشگاهی تولید شد و سپس در اواخر این دهه به تولید تجاری رسید. از ابتدا برآورد می شد هزینه تولید پلی پروپیلن (PP) از پلی اتیلن (PE) کم تر است. پلی پروپیلن (PP) در سه فرم Isotactic , Syndiotacti , Atactic تولید می شود که به صورت عمده به فرم Isotactic و با افزودن مقدار کمی از دیگر مونومرها (بیشتر پلی اتیلن PE) است.
ویژگی ها:
مقاومت در برابر کشش ، چگالی کم ، بی رنگی ، سختی ، مقاومت در برابر اسید و باز و حلال ها ، از جمله ویژگی های پلی پروپیلن (PP) محسوب می شود. هزینه کم تولید آن در مقایسه با دیگر ترموپلاستیک ها جایگاه ویژه ای برای پلی پروپیلن (PP) در صنعت ایجاد کرده است

کد پروژه:۹۲۸

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

قیمت: ۱۷۹۰۰تومان

                  راهنمای خرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.