پایان نامه تاثیر ورزش در خشم دانش آموزان راهنمایی

پایان نامه تاثیر ورزش در خشم دانش آموزان راهنمایی

ویژه رشته روانشناسی با بیش از ۸۰ صقحه با فرمت word

صفحه بندی و فهرست بندی آماده

 

بررسی تاثیر ورزش بر کنترل خشم دانش آموزان دوره راهنمایی ۸
مقدمه ۹
بیان مسئله ۱۱
اهمیت و ضرورت این تحقیق را در موارد زیر می توان نوشت: ۱۲
اهداف پژوهش ۱۳
تعریف مفاهیم آموزشی ۱۴
تعریف نظری ۱۴
فعالیت بدنی یا ورزش: ۱۴
تعاریف عملیاتی ۱۵
فصل دوم ۱۶
ادبیات پژوهش ۱۷
فیزیولوژی خشم: ۲۰
نقش هیپوتالاموس در خشم : ۲۰
نقش بادامه دم اسب و سپتوم در پرخاشگری : ۲۱
رابطه پرخاشگری و تستوسترون ۲۳
دیدگاه های مختلف در مورد خشم و شیوه های کنترل خشم در این دیدگاه ها ۲۴
دیدگاه معتقدان بر ذاتی بودن پرخاشگری : ۲۴
دیدگاه یادگیری اجتماعی ۲۵
نتیجه پرخاشگری- ناکامی ۲۶
کنترل خشم از دیدگاه ذاتی بودن پرخاشگری ۲۷
راههای کنترل خشم از دیدگاه یادگیری اجتماعی ۲۸
۱-استدال ۲۹
۲-تنبیه الگوهای پرخاشگر ۲۹
۳- تقویت رفتارهای مغایر ۳۰
۴-کنترل خشم از دیدگاه انگیزشی (پرخاشگری- ناکامی ) ۳۰
تاریخچه استفاده از ورزش در درمان بیماری ۳۱
دیدگاههای مطرح درباره تاثیرات ورزش بر عملکرد روانی وفیزیولوژیکی: ۳۳
۱- بعد اجتماعی ورزش ۳۳
۳-بعد جسمانی ورزش : ۳۷
هورمون تیروئید و پاراتیروئید: ۳۸
۲-هورمونهای کاتکولامین (اپی نفرین و نوراپی نفرین ): ۳۹
۳-هورمونهای جنسی : ۴۰
اهداف ورزش و فعالیتهای بدنی ۴۰
پرخاشگری به مثابه واکنش هیجانی: ۴۱
پرخاشگری به مثابه پاسخ آموخته شده: ۴۲
تقلید پرخاشگر ۴۳
جلوه های خشم : ۴۳
الگوسازی خشم ۴۴
تقلیل خشم ۴۶
زیان ها و عوارض خشم: ۴۸
راه های پیشگیری از خشم : ۴۹
شیوه های درمان خشم: ۵۰
پیشینه تحقیقات: ۵۱
تحقیقات در داخل کشور: ۵۲
فصل سوم ۵۴
تعریف جامعه : ۵۵
تعیین متغیر ها: ۵۶
ابزار جمع آوری اطلاعات: ۵۶
اعتبار آزمون SCL90 : 58
فصل چهارم ۶۰
جدول ۱-۴ ۶۰
نمودار ۱-۴ ۶۱
جدول ۲-۴ ۶۱
نمودار ۲-۴ ۶۲
جدول ۳-۴ ۶۲
جدول ۴-۴ ۶۳
نمودار ۴-۴ ۶۳
جدول ۵-۴ ۶۴
نمودار ۵-۴ ۶۴
جدول ۶-۴ ۶۵
نمودار ۶-۴ ۶۵
جدول ۷-۴ ۶۶
نمودار ۷-۴ ۶۶
جدول۸-۴ ۶۷
نمودار ۸-۴ ۶۷
جدول۹-۴ ۶۸
نمودار ۹-۴ ۶۸
فصل پنجم ۷۰
محدودیت های پژوهش: ۷۱
پیشنهادات: ۷۲
منابع: ۷۳
مقیاس های آزمون SCL90 73
پرسشنامه SCL90 74
فصل اول
موضوع
بررسی تاثیر ورزش بر کنترل خشم دانش آموزان دوره راهنمایی
تحقیق به منظور بررسی تاثیر ورزش بر میزان کنترل خشم انجام شده است جامعه .آماری دراین تحقیق دانش .آموزان پسر دوره راهنمایی ساوه می باشد از بین این جامعه تعداد ۱۲۰نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند
نتایج پژوهش نشان خواهد داد که آیا.. بین میزان کنترل خشم دانش..آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری وجود دارد یا خیر؟
در این تحقیق فرضیه عبارت است از(بین میزان کنترل خشم دانش.آموزان پسر ورزشکار ودانش آموزان. غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد.
متغیر مستقل عبارت است از ورزش و متغیر وابسته عبارت است از کنترل خشم.
مقدمه
طبیعت آدمی تمایل باطنی به فعالیت دارد. شیوه زندگی در دوران های گذشته به نحوی بود که بشر برای امرار معاش خود مجبور به انجام فعالیتهای جسمانی قابل توجهی بود و این امر نیاز طبیعی او را به حرکت کاملا رفع میکرد و ا ز این بابت خطری متوجه سلامت جسمی و روانی او نمی گردید.
امروزه در همه جوامع در قرنهای اخیر از میزان فعالیتهای جسمی بشر به طور قابل ملاحظه ای کاسته شده و در نتیجه سلامت ..جسمی و روانی او را به خطر افتاده .است
امروزه در همه جوامع توسعه یافته و حتی نیمه توسعه یافته این اتفاق نظر همگانی در بین همه طبقات مختلف اجتماعی – سطوح مدیریتی – ورزشکاران – مربیان وجود دارد که به عنوان ورزش یک پدیده کهن و اصیل یکی از موثرترین و در دسترس ترین راههای کنترل و هدایت خشم و رفتار پر خاشگرانه در سطح فردی و اجتماعی می باشد.
از جمله ویژگی هایی که باعث می شود ورزش و فعالیتهای ورزشی به عنوان یک عامل کنترل کننده برای پرخاشگری در جوامع صنعتی و شلوغ امروزی . باشد می توان به این مورد اشاره کرد:
اولا: با توجه به رشد روز افزون جمعیت و به طبع آن. شهرهای بزرگ از طرفی و از طرفی دیگر صنعتی یا ماشینی شدن زندگی امروز افراد بشر در اکثر جوامع و هم چنین قرار گرفتن انسانها در معرض حجم بی شمار محرکهای متنوع تحت عنوان انفجار اطلاعات و به وجود.آمدن آلودگی های صوتی و زیست محیطی افراد بشر تحت تاثیراسترسها و فشار ناشی از این .آلودگی ها قرار گرفته که این مسئله خود به دلیل هیدرولیک باعث متراکم شدن هیجانات و نیروهای حاصل ازآن در انسان و انفجارآن به شکل رفتارهای پرخاشگرانه می شود به همین دلیل در جوامع امروزی با استفاده از ورزش و فعالیتهای متنوع مربوط به آن توانسته اند چه در سطح ملی و اجتماعی و چه در سطح فردی تاحدود زیادی افراد جامعه را از قرار گرفتن در معرض استرسها و فشار زندگی امروز مصون نگه دارند.
ثانیا: ورزش به عنوان یک پدیده ای که انسان رادر دو بعد جسمی و روانی وا دارد به انجام فعالیتها و حرکات متنوع و مشخص می کند در حقیقت باعث ایجاد سلامت و طراوت جسمی و نشاط آرامش و تقویت قوه فکر و روان انسان می شود.
از طرف دیگر: با توجه به خصلت مهم و نهادینه ورزش که همانا ایجاد روح همکاری و صمیمیت در بین ورزشکاران می باشد می توان گفت که ورزش نقش در هدایت و کنتذل خشم در نزد افراد به تنهایی و گروههای اجتماعی انسان و همچنین جلوگیری از بزهکاری و اعتیاد جوانان و قشرهای مختلف مردم دارد لذاست که اکثر کشورهای پیشرفته امروزی به اهمیت ورزش و همچنین از بعد دیگر با تبلیغ و تشویق مردم به استفاده از ورزش و ظرفیت های مختلف آن و با برقراری انواع  مسابقات ورزشی در سطوح مختلف ملی و جهانی مثل مسابقات جام جهانی – المپیک و… سعی در هدایت افراد و جوامع مختلف خود به سوی نظم و آرامش و رشد و پیشرفت شخصیت و فرهنگ فردی و گروهی مردم برای ارائه زندگی بهتر و سالمتر و از همه مهمترآرامتر و به دور از هر گونه استرس و خشم     می کند . ( خواجه وند، نور علی ، ۱۳۸۰، صفحه ۳۰ )
بیان مسئله
حرکت و جنبش از ویژگی های حیات انسان و دارای انگیزه و ریشه در سرشت او و عاملی برای رشد سلامت و نشاط اوست .
وضع انسان از حرکت نه تنها موجب توقف رشد بلکه سبب اضطراب و افسردگی بروز رفتار ناهنجار و از دست دادن شوق و نشاط زندگی وی می گردد. از طرفی ارتباط بین روان و تن و بالعکس همواره یک موضوع جنجالی و بحث انگیز بین فلاسفه پزشگان و روانشناسان بوده است (مهدی نمازی زاده ۱۳۶۹)
    هدف از این پژوهش تاثیر ورزش بر افزایش میزان خشم میباشد که ابتدا دو نمونه ۶۰تایی انتخاب می شود و سپس برای مقایسه میزان کنترل خشم بین دو گروه اقدام به اجرای ازمون SCL90 می نماییم .
با نگاهی به مقوله ورزش و مخصوصا از بعد تاثیرات متفاوت فعالیتهای ورزش بر روی جسم و روان انسانها مشخص شده است که فعالیتهای بدنی منظم در کاهش دادن خطر مرگ پیش رس و مرگهایی که به علت بیماریهای قلبی هستند به طور چشمگیر موثر می باشد .
ورزش از افزایش فشار خون بیماریهای دیابت سرطان روده بزرگ بیماریهای ناشی از وزن بالا و هم چنین از بروز احساسات افسردگی و دلواپسی و اضطراب جلوگیری می نماید و در نگهداری استخوانهای سالم و عضلات و اتصال مفاصل به هم نقش موثر دارد .(تقدمی  ۱۳۷۵ صفحه ۲۵ )
لذا با تاکید بر این مسائل علمی در جامعه مورد پژوهش به جهت مقابله با پرخاشگری و افزایش میزان کنترل خشم به وسیله انجام فعالیتهای ورزشی در پی یافتن پاسخی به این پرسش کلی هستیم که :آیا انجام ورزش بر کنترل میزان خشم بر دانش اموزان پسر دارد؟
امروزه پیشرفتهای گسترده در تکنولوژی به طرح وضوح سبک زندگی بسیاری زندگی بشری را تحت الشعاع خود قرارداده است . و این در حالی است که فشارها و استرسهای بیشماری که از جهات مختلف در دنیای ماشینی امروز به انسان وارد می شود باعث ایجاد اختلالات رفتاری یا عاطفی در بین مردم این جوامع می شود . لذا این مسئله بسیاری از دانشمندان و علمای تعلیم و تربیت و همچنین مسئولان فرهنگی کشورها را در طول یک تاریخ طولانی بر این داشته که بر چاره جویی درباره این بحرانها با انجام تحقیقات و پژوهش های گسترده و پر هزینه بر روی پدیده ای به نام ورزش و فعالیتهای بدنی بپردارد. )لطفی ، مالک، ۱۳۸۶، صفحه ۵ )
اهمیت و ضرورت این تحقیق را در موارد زیر می توان نوشت:
۱-جستجو یافتن راههایی برای کنترل و تعدیل نیروی خشم و رفتارهای پرخاشگرانه نه تنها در نزد دانشمندان علمای آموزش و پرورش سیاستمداران و حاکمان جوامع امروزی بلکه به عنوان یک اصل و هدف مهم در تعلیمات دینی ادیان مختلف الهی همیشه امری مهم و حیاتی بوده است در اهمیت این موضوع بس که در دین آسمانی اسلام و متن قران کریم خداوند بر انسانهایی که خشم خود را فرو میبرند و از انجام رفتارهای پرخاشگرانه دوری می جویند قسم یاد می کند و این فرمایش خداوند خود وظیفه و تکلیف همه مسئولان فرهنگی و تعلیم و تربیت کشورهای حاضر را برای تلاش در راه ایجاد فضای آرام برای تمامی انسانهایی که امروزه در عصر فشارها و استرسهای فراوان ناشی از صنعت ماشین زندگی می کند به خوبی مشخص می کند .
۱- برای کنترل و درمان پرخاشگری راههای مختلف وجود دارد از جمله: روان درمانی –رفتار درمانی – دارو درمانی –  شناخت درمانی –استفاده می شود .که به دلیل داشتن هزینه بالا و نبود مراکز درمانی لازم در شهرستانها و نیز نبود افراد متخصص و از طرفی انفرادی بودن این روش ها استفاده از آنها را در شهرستان ها به خصوص شهر ساوه با مشکل و گاهی غیر ممکن ساخته است اما از فعالیتهای ورزشی به خصوص به صورت گروهی می توان جهت مبارزه با این اختلال و مسئله بحران زا در دوره های مختلف سنی خصوصا نوجوانان استفاده نمود چرا که در این مقطع تاثیر اطرافیان به خصوص گروههایی که شخص به آنها تعلق دارد از بقیه بیشتر است .

کد پروژه:۹۲۱

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

قیمت: ۱۶۹۰۰تومان

                راهنمای خرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.