پایان نامه بررسی عیوب جوشکاری و بازرسی جوش

پایان نامه بررسی عیوب جوشکاری و بازرسی جوش رشته جوشکاری

بیش از ۷۲ صفحه با فرمت word و فهرست بندی و صفحه بندی و پاورقی اماده و کامل

 

مقدمه ۶
فصل اول : عیوب جوشکاری ۸
روی هم افتادگی (انباشتگی جوش در کناره‌ها( overlap or over – roll 9
علت : ۹
سوختگی یا بریدگی کناره جوش Underecut 9
علت : ۱۰
نتیجه : ۱۰
آخالهای سرباره Slag inclusion 10
علت : ۱۰
نتیجه : ۱۱
ذوب ناقص L.O.F Lack of fusion 11
علت : ۱۱
نتیجه : ۱۲
تخلخل Porosity 12
علت : ۱۲
نتیجه : ۱۲
همراستا نبودن اتصال جوش Join misagnment 12
علت : ۱۳
نتیجه : ۱۳
نفوذ ناقص L.O.P Lack of pentertation 13
علت : ۱۴
نتیجه : ۱۴
ترک جوش Weld cracking 14
ترک به صورت خط مرکزی ۱۶
ترک مرکزی ناشی از جدایش ۱۶
ترک مرکزی ناشی از شکل گرده جوش ۱۷
ترک مرکزی ناشی از شرایط سطحی جوش ۱۷
ترک منطقه متأثر از جوش ۱۸
ترک عرضی ۱۸
پیچیدگی ۱۹
انواع پیچیدگی ۲۰
کنترل پیچیدگی می‌تواند در سه مرحله انجام گیرد ۲۰
کنترل پیچیدگی قبل از جوشکاری توسط روشهای زیر انجام می‌شود ۲۰
کنترل اعوجاج پس از جوشکاری: ۲۱
آنیل کردن ۲۱
تنش زدایی ۲۱
نرمال کردن ۲۲
فصل دوم : بازرسی جوش ۲۳
بازرسی قبل از جوشکاری ۲۴
بازرسی موقع جوشکاری ۲۴
بازرسی بعد از جوشکاری ۲۵
ضوابط پذیرش ۲۵
بازرسی های عینی: ۲۵
ازمایشات مخرب وغیر مخرب (مزایا,معایب,محدودیتها): ۲۷
ازمایشات مخرب : ۲۷
ازمایشات غیر مخرب : ۲۷
بازرسی چشمی ((VT : 28
تعریف: ۲۸
اصول : ۲۸
کاربرد : ۲۸
مزایا : ۲۹
محدودیت : ۲۹
بازرسی با مایعات نافذ (PT) : 29
تعریف : ۲۹
انواع روشها : ۳۱
مالیدن : ۳۱
غوطه وری : ۳۱
پاشش : ۳۱
ریختن : ۳۱
کاربرد : ۳۲
مزایای بازرسی با مایع نافذ : ۳۳
محدودیت بازرسی با مایع نافذ : ۳۴
بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT) : 35
تعریف : ۳۵
اصول : ۳۵
انواع روشها : ۳۶
کاربردها : ۳۶
مزایای آزمایش با ذره مغناطیسی : ۳۸
محدودیت آزمایش با ذره مغناطیس : ۳۸
بازرسی رادیو گرافی (RT) : 39
تعریف : ۳۹
اصول : ۴۰
کاربرد : ۴۱
مزایای این روش: ۴۱
محدودیت های این روش: ۴۱
بازرسی التراسونیک (UT) : 42
تعریف : ۴۲
اصول : ۴۲
انواع روشها : ۴۳
کاربرد : ۴۳
مزایای این روش: ۴۳
بازرسی جریانهای گردابی (ET) : 44
تعریف : ۴۴
اصول : ۴۴
کاربرد : ۴۶
مزایای این روش: ۴۶
محدودیت های این روش: ۴۶
نکاتی در مورد جوشکاری و بازرسی چشمی : ۴۶
قبل از جوشکاری : ۴۶
نقاط نگهداری : ۴۷
روشهای جوشکاری : ۴۸
موادپایه : ۴۸
مونتاژ اتصالات : ۴۹
حین جوشکاری : ۵۰
پاس ریشه جوش : ۵۱
پیش گرمی و دماهای بین پاس : ۵۲
آزمایش بین لایه ای : ۵۲
بعد از جوشکاری : ۵۳
عملیات حرارتی بعد از جوشکاری : ۵۶
توضیحاتی پیرامون                      WPS & PQR 57
PQR  (Record  (Procedure Qualification 59
روش تهیه  PQR 59
فصل سوم :  عیوب متداول در جوشکاری ۶۲
اﻟﻒ ) ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﮐﻨﺎره ( under cut ) : 63
دﻻﯾﻞ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ ﮐﻨﺎره ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ : ۶۳
ب ) اﻣﺘﺰاج ﻧﺎﻗﺺ ( L O F ) : 64
دﻻﯾﻞ اﻣﺘﺰاج ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ : ۶۴
پ ) ﭘﺎﺷﺶ ( spatter ) : 65
دﻻﯾﻞ ﭘﺎﺷﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ : ۶۵
ت ) ﭼﺎﻟﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ( crater ) : 65
ﭼﺎﻟﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ را از دو ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد : ۶۶
ث ) ﺣﺒﺲ ﺳﺮﺑﺎره ( slag inclusion ) : 67
دﻻﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﺗﺪاﺧﻞ ﺳﺮﺑﺎره ﯾﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ : ۶۷
ج ) ﺗﺨﻠﺨﻞ ( porosity ) : 68
دﻻﯾﻞ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ : ۶۸
روش ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ : ۶۸
چ ) روی ﻫﻢ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ( over lap ) : 69
دﻻﯾﻞ روی ﻫﻢ اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ : ۶۹
ح ) ﺗﺮک در ﺟﻮش ( crack ) : 70
دﻻﯾﻞ ﺗﺮک در ﺟﻮش ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ : ۷۰
خ ) ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ( LoP ) : 70
دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ : ۷۱
د ) ﻟﮑﻪ ﻗﻮس ( Arc Strick ) : 71
منابع ۷۲

مقدمه بررسی عیوب جوشکاری و بازرسی جوش

با توجه به پیشرفت های روزانه در زمینه های علمی و تخصصی شدن رشته های گوناگون به خصوص در رشته عمران کلیه متخصصان وظیفه دارند در حیطه مسئولیت خود دقت نظر بیشتری را انجام دهند .
در این پروژه سعی بر این داشته ایم چکیده ای از مطالب جوش و بازرسی جوش را ارایه دهیم.
این پروژه را در دو قسمت تنظیم نموده ایم ؛
در قسمت اول عیوب جوشکاری را بررسی می کنیم :
چون مواد و فلزات تشکیل‌ دهنده و جوش‌ دهنده و گیرنده از لحاظ متالوژیکی بایستی دارای خصوصیات مناسب باشند، بنابراین جوشکاری از لحاظ متالوژیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد که آیا قابلیت متالوژی و فیزیکی جوشکاری دو قطعه مشخص است؟ پس از قابلیت متالوژی ، آیا قطعه‌ای را که ایجاد می‌کنیم، از لحاظ مکانیکی قابل کاربرد و سالم است؟ آیا می‌توانیم امکانات و وسائل برای نیازها و شرایط مخصوص این جوشکاری ، مثلاً گاز و دستگاه را ایجاد نمائیم و بر فرض ، ایجاد نیرو در درجه حرارت بالا یا ضربه زدن در درجه حرارت پایین ممکن باشد؟ زیرا استانداردهای مکانیکی و مهندسی و صنعتی جوشکاری باید در تمام این موارد رعایت شود تا جوش بدون شکستگی و تخلخل و یا نفوذ سرباره و غیره انجام گیرد.تکرار می‌شود در جوشکاری تخصصی و اصولاً تمام انواع جوش ، قابلیت جوش خوردن فلزات را باید دقیقاً دانست. در مورد مواد واسطه و الکترود و پودر جوش ، باید دقت کافی نمود. محیط لازم قبل و در حین جوشکاری و پس از جوشکاری را مثلاً در مورد چدن ، باید بوجود آورد. گازهای دستگاههای مناسب و انتخاب فلزات مناسب از لحاظ ذوب در کوره ذوب آهن و بعد در حین جوشکاری از لحاظ جلوگیری از صدمه گاز – آتش و مشعل و برق و هوای محیط و وضعیت جسمانی و زندگی جوشکار ، خود نکات اساسی دیگر هستند که مشکلات جوشکاری می‌باشند.
و در قسمت دوم درباره بازرسی جوش بحث می کنیم :
 به منظور اطمینان از کیفیت جوش و مطابقت آن با خواسته ها و نیازها کلیه مراحل مختلف جوشکاری باید کنترل و مورد بازرسی دقیق قرار گیرند. انجام بازرسی در کلیه مراحل ( قبل از جوشکاری ، درحین جوشکاری ، بعد از جوشکاری ) باعث کاهش هزینه های تعمیرات و دوباره کاری شده و حصول جوش بدون عیب و با کیفیت بالا را تضمین می نماید

کد پروژه:۹۶۱

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

قیمت: ۱۷۹۰۰تومان

                   راهنمای خرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.