پایان نامه حفاری سفره های زیر زمینی

پایان نامه حفاری سفره های زیر زمینی رشته زمین شناسی

زمین شناسی آبهای زیر زمینی و بررسی مناطق با پتانسیل آبی

 

بیش از ۹۹ صفحه با فرمت word و فهرست بندی و صفحه بندی و پاورقی اماده و کامل

 

فصل اول :آب زیرزمینی ۴
گردش آب در طبیعت ۵
چرخه آب در طبیعت ۶
زمین شناسی آبهای زیر زمینی و بررسی مناطق با پتانسیل آبی ۶
الف – تخلخل (Porosity) 6
ب – قابلیت نفوذ (permeability) 7
زمین‌های نفوذ پذیر بر دو نوع میباشند: ۷
وضعیت آب در لایه‌های زمین: ۹
بخش تهویه: ۹
الف – ناحیه سطحی: ۹
ب – ناحیه حد واسط: ۹
پ – حاشیه موئینه: ۱۰
بخش اشباعی ۱۰
وضعیت حرکت آبهای نفوذی در داخل خلل و فرجها ۱۰
انواع سفره‌های آبدار ۱۱
۱- سفره آب آزاد ۱۱
۲- سفره آب نیمه آزاد ۱۲
سفره آب تحت فشار ۱۲
سفره آب معلق ۱۲
سنگ‌شناسی آذرین، رسوبی و دگرگونی در ارتباط با ذخائر آبی ۱۴
۱- سنگهای آذرین (Igneous Rocks): 14
۲- سنگهای دگرگونی ۱۴
۳- سنگهای رسوبی (sedimentary Rocks): 15
زمین‌شناسی سفره‌های آبدار آبرفتی ۱۷
الف- دره‌ها یا گودیهای مدفون ۱۷
ب- رودخانه‌ها و آبراهه‌های مدفون ۱۷
ج- دشتهای آبرفتی ۱۸
رسوبات منفصل آبدار ۱۹
رسوبات یخچالی ۱۹
رسوبات بادی ۱۹
رسوبات ماسه‌ای ۲۰
رسوبات آبرفتی دانه‌ریز ۲۰
زمین‌شناسی سازندهای متراکم (سنگی) آبدار ۲۱
سنگهای آهکی ۲۱
سنگهای گچی ۲۲
ماسه سنگ و سنگ جوش ۲۲
سنگهای آذرین ۲۲
خصوصیات رسوبات در ارتباط با آب ۲۳
بررسی مناطق با پتانسیل آبی ۲۳
مشخصات و ضرائب سفره آبدار ۲۴
تخلخل ۲۴
تخلخل مفید ۲۴
نفوذپذیری ۲۵
«جدول تغییرات ضریب نفوذپذیری در رسوبات آبرفتی» ۲۵
ضریب قابلیت انتقال  (Transmissibility) 25
ضریب ذخیره ۲۸
روشهای بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی ۲۸
قنات یا کاریز ۲۸
چاه‌ آب و انواع آن ۲۹
چاه‌های آرتزین ۳۰
چاه فلمن یا چاه‌های مخزنی گالری‌دار ۳۱
بررسی جوانب اقتصادی حفر و تجهیز چاه ۳۴
چگونگی استفاده صحیح از چاه‌ها و کنترل عوامل آلودگی سفره‌های زیرزمینی ۳۷
تعیین روش حفاری در ارتباط با وضعیت زمین‌شناسی لایه‌ها ۳۷
مراحل اخذ صلاحیت حفاری ۳۹
شرایط تجدید پروانه صلاحیت حفاری: ۴۰
چگونگی مراحل اخذ پروانه حفر چاه ۴۰
پاره‌ای از قوانین جاری آب ۴۱
واژه‌ها و اصطلاحات حفاری و آب ۶۸
واژه‌نامه انگلیسی- فارسی ۸۳
منابع ۹۹

فصل اول حفاری سفره های زیر زمینی :آب زیرزمینی

گردش آب در طبیعت
آب موجود در کره زمین از دریاها و اقیانوس‌ها منشاء گرفته است که در اثر تبخیر و صعود به طبقات بالای جو به شکل نزولات آسمانی به خشکی‌ها برگشته و پس از تغییرات مختلفی مجددا به دریاها می‌ریزد و این چرخه همچنان تکرار می‌شود. حجم آبهای موجود در کره زمین ۱۳۷۰ میلیون کیلومترمکعب تخمین زده شده است که ۷۳% سطح کره خاکی را می‌پوشاند و بخش اعظم آن را آبهای شور دریاها و اقیانوس‌ها تشکیل می‌دهد.
مقدار آبهای شیرین رودخانه‌ها ، دریاچه‌ها و ذخائر زیرزمینی حدود ۱ میلیون کیلومتر مکعب برآورد می‌شود. میزان یخ‌های موجود در قطبین زمین معادل ۲۵ میلیون کیلومتر مکعب آب شیرین می‌باشد و بالاخره اتمسفر زمین حدود ۵۰٫۰۰۰ کیلومتر مکعب آب بصورت ابر و رطوبت دارا می‌باشد.
در اثر گرمای تابش نورخورشید بر سطح دریاها ، دریاچه‌ها  ،رودخانه‌ها و جنگلها و مردابها بخار آب متصاعد و در ارتفاعات فوقانی جو در اثر سرما اشباع شده و بصورت برف و باران مجدداً به زمین بر می‌گردد میزان نزولات جوی سالیانه بالغ بر ۱۲۰٫۰۰۰ کیلومتر مکعب محاسبه شده است. قسمتی از آن آبهای جاری را بوجود می‌آورد که بصورت رودخانه به دریاها می‌ریزد. در حدود نصف نزولات آسمانی در سطح زمین تبخیر شده به همراه آبهای حاصل از تعریق گیاهان و حیوانات به جو بر می‌گردد و در حدود یک چهارم این نزولات در زمین نفوذ کرده و ذخائر آبی زیرزمینی را بوجود می‌آورند.
مقداری از این بارشها نیز بصورت برف دائمی‌قطبی و یا یخچالهای طبیعی در مناطق مرتفع کوهستان باقی می‌مانند.

چرخه آب در طبیعت 

زمین شناسی آبهای زیر زمینی و بررسی مناطق با پتانسیل آبی
دانش مطالعه آبهای زیر زمینی را آبشناسی (هیدروژئولوژی) می‌نامند اغلب چاه‌های بهره برداری آب در زمینهای آبرفتی نفوذ پذیر جوان متعلق به دوران چهارم زمین شناسی حفر شده‌اند زیرا دستیابی به این قبیل منابع آبی بصورت چاه و قنات راحت و کم هزینه می‌باشد. البته بخشی از احتیاجات آبی نیز از ذخائر واقع در آهکهای کارستی تأمین می‌شود.
آبی را که در بین دانه‌های تشکیل دهنده زمینهای آبرفتی جریان دارد به نام آب ثقلی (percolation) می‌نامند و بخشی از آن که به دانه‌ها و ذرات خاک می‌چسبد و قابل استحصال نمی‌باشد بنام آب مرطوب کننده (imbibition) می‌نامند.
دو عامل مهم بشرح ذیل در قابلیت ذخیره سازی و آبدهی رسوبات آبرفتی و سنگها موثر می‌باشد:
الف – تخلخل (Porosity)
تخلخل عبارتست از نسبت در صد فضاهای خالی موجود در بین دانه‌های تشکیل دهنده خاک یا سنگ به حجم کل آن. آبهای زیر زمینی در فضاهای موئینه‌ای تحت تاثیر نیروی کشش سطحی صعود کرده و بالاتر از سطح ایستایی قرار می‌گیرد. حداکثر اندازه فضاهای موئینه‌ای ۳ میلی متر است و فضاهای بزرگتر را موئینه درشت می‌نامند. آب در سفره‌های حاوی این نوع تخلخل بصورت جریان آرام و یا آشفته در داخل شکافها حرکت می‌نماید ولیکن نمی‌تواند به بالاتر از سطح ایستابی صعود کند. در رسوبات ریز دانه سیلتی ورسی که دارای تخلخل موئینه‌ای خیلی کوچک هستند در اثر نیروی چسبندگی بسیار قوی موجود بین ملکولهای آب با سطح ذرات خاک  ، حرکت آزاد آب بسیار کند و به سختی صورت می‌گیرد.
نیروی جذب موئینه‌ای آب در رسوبات دانه درشت و قلوه سنگی کمتر از رسوبات دانه ریز ماسه‌ای وسیلتی بوده و بهمین دلیل جریان آب در داخل رسوبات دانه درشت سریعتر از رسوبات دانه ریز است. خلل و فرج اولیه در بین ذرات و دانه‌های رسوبات و سنگها در زمان تشکیل آنها بوجود آمده است ولیکن خلل و فرج ثانویه  در اثر پدیده‌های بعدی بصورت ترک و شکاف ناشی ازعوامل جوی و یا نیروهای تکتونیکی و سپس تاثیر پدیده شستشو وانحلال ایجاد شده‌اند. سنگهای آهکی و دولومیتی نمونه بارز سنگهای دارای تخلخل ثانویه می‌باشند.
ب – قابلیت نفوذ (permeability)
قابلیت نفوذ یا نفوذ پذیری عبارت است از قابلیت عبور آب از درون فضاهای خالی بین ذرات تشکیل دهنده سفره آب Aquifer)) که به شکل دانه‌ها و چگونگی ارتباط فضاها با یکدیگر و عدم وجود رسوبات ریزدانه مثل رس و سیلت در داخل این فضاها بستگی دارد. لایه‌های تشکیل شده از مخلوط دانه‌های ریز و درشت دارای قابلیت نفوذ کمتری نسبت به لایه‌های با اندازه دانه بندی یکنواخت هستند.
بین تخلخل کل و قابلیت نفوذپذیری رابطه مستقیمی‌وجود ندارد. خاک رس با وجود قابلیت نفوذ و قدرت نگهداری آب به میزان زیاد، به علت کوچکی ذرات و در نتیجه ریزی فضاهای خالی و بالا بودن قدرت جذب مولکولی آب عملاً غیر قابل نفوذ می‌باشد. رسوبات دارای خلل و فرج بزرگ دارای قابلیت نفوذ پذیری بیشتری هستند.

زمین‌های نفوذ پذیر بر دو نوع میباشند:

۱- زمینهای ماسه‌ای با دانه بندی ریز منفصل و یکنواخت که آب در بین فضاهای خالی آن جریان پیدا می‌کند. این قبیل زمینها دارای قدرت تصفیه نسبتاً بالائی هستند و با عمل رسوب گیری آبهای جاری و صاف کردن آن، خلل و فرج خود را از دست داده و در نتیجه میزان آبدهی آنها کاهش می‌یابد.
۲-زمینهای متشکل از دانه‌ها و قطعات درشت با فضاهای خالی بزرگ بین دانه‌ای که آب بصورت نامنظم و باشدت بیشتری در آن حرکت می‌کند. در این زمینها خاصیت موئینه‌ای بسیار کم و قدرت صاف کنندگی (پالایش) پایین می‌باشد.زمینهای متشکل از سنگهای غیر آهکی چنانچه دارای شکستگی و جابجایی زیاد باشند با قابلیت نفوذ بالا می‌توانند سفره‌های آبی نسبتاً مناسبی را بوجود آورند نظیر بعضی از انواع سنگهای آذرین و یا دگرگونی و کنگلومراها.
سنگهای آهکی در اثر نفوذ آب باران حاوی انیدرید کربنیک دارای حفرات، مجاری و یا غارهایی (Caves) هستند که بعضاً واجد ذخیره آبی می‌باشند. پدیده انحلال در اینگونه سنگها را کارست (karst) گویند.
آب باران پس از نفوذ در زمینهای متخلخل نفوذ پذیر در صورت برخورد با یک لایه غیر قابل نفوذ تحتانی در درون فضاها و شکافها ذخیره شده و سفره آبدار (aquifer) را تشکیل می‌دهد

کد پروژه:۹۴۷

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

قیمت: ۱۹۹۰۰تومان

                 راهنمای خرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.