انواع نقشه و فرآیند تهیه آن

بررسی انواع نقشه و فرآیند تهیه آن رشته جغرافیا

ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺒﺮدی راه راه ﻫﺎی ﻧﻘﺸﻪ

 

بیش از ۹۳ صفحه با فرمت word + فهرست بندی و صفحه بندی و پاورقی

فصل اول: نقشه چیست؟ ۹
تاریخچه نقشه : ۱۰
تاریخچه نقشه در ایران و جهان ۱۲
بابلیها: ۱۳
مصریها: ۱۳
یونانیها: ۱۴
رومیها: ۱۶
چینیها: ۱۶
دوران رکورد دانش تهیه نقشه در غرب ۱۷
نقشه چیست ؟ ۱۸
روش های تهیه نقشه : ۱۸
۱ – نقشه برداری زمینی ۱۹
وسایل کاربردی در نقشه برداری زمینی ۲۰
وسایلی که برای مشخص کردن نقاط در زمین بکار می روند: ۲۰
ژالن ۲۱
نوارهای مدرج ۲۲
وسایل مربوط به تعیین امتداد ۲۲
شاقول ۲۳
گونیای مساحی ۲۳
مسیر تابش و بازتاب در گونیای آینه ای ۲۴
شیب سنج  (Clinometer) 25
شاخص مدرج ۲۶
تکیه گاه ۲۶
تراز ۲۷
تراز بنائی ۲۸
تراز کروی ۲۸
انواع ترازیابهای مختلف و تنظیم آنها ۲۹
شرح انواع ترازیابها و تنظیم آنها ۲۹
وسیله اندازه گیری زاویه  (Theodolite) 31
تئودولیت (Theodolite) 32
اعضای اصلی تئودولیت عبارت است از: ۳۲
تنظیم تئودولیت ۳۳
الیداد ( alidad) 34
اندازه گیری مسافت ۳۵
۲ – نقشه برداری هوایی : ۳۷
تاریخچه عکس برداری هوایی ۳۹
۳ – نقشه برداری دریایی ( آب نگاری) : ۴۱
کاربرد های هیدروگرافی عبارتند از : ۴۳
۱٫۱٫ وظایف و اهداف : ۴۴
۲٫۱٫ مقیاس عملیات نقشه برداری : ۴۴
۲٫ تعاریف : ۴۵
چارت دیتوم (Chart Datum) : 45
خطوط عمق یابی (Sounding Line) : 46
خط مبنا (Base Line) : 46
ترانسدیوسر (Transducer) : 47
بارچک (Bar Check) : 47
اکوساندر)   (Echosounder: 47
۳٫ مراحل انجام پروژه هیدروگرافی : ۴۷
۱٫۳٫ ایجاد و گسترش شبکه نقاط اصلی : ۴۷
۲٫۳٫ چگونگی تعیین سطوح مبنای ارتفاعیChart Datum) ) : 48
۳٫۳٫ برداشت توپوگرافی منطقه : ۴۹
۴٫۳٫ محاسبات و تعیین مختصات نقاط و تهیه نقشه یا چارت از محل مربوطه : ۵۰
۴٫ تصحیحات مربوط به عمق : ۵۰
۱٫۴٫ تصحیح سرعت صوت : ۵۰
۱٫۱٫۴٫ روشهای بدست آوردن سرعت صوت ۵۰
روش بارچک : ۵۱
۲- دستگاه velocitimeter : 51
۳- استفاده از دستگاه STD : 51
۲٫۴٫ تصحیح خطای دستگاهی : ۵۲
۳٫۴٫ تصحیح نسبت به سطح چارت دیتوم : ۵۲
۴٫۴٫ تصحیح نهایی : ۵۲
۵٫ خط موقعیت (Line of Position) : 52
ب) فیکس خطرناک (NO FIX) : 54
۷٫ طراحی خطوط ساندینگ : ۵۴
۸٫ شرح اجرایی کار : ۵۵
۱٫۸٫ پلیگون بندی : ۵۵
۲٫۸٫ میخ کوبی خطوط : ۵۶
شرح اجرایی کار: ۵۷
۳٫۸٫ عمق یابی : ۵۷
۴٫۸٫ کارهای دفتری : ۵۹
۵٫۸٫ دیتوم های مسطحاتی و ارتفاعی : ۶۰
۴ – تهیه نقشه های تلفیقی : ۶۱
مقیاس نقشه : ۶۲
اندازه‏گیری مساحت پهنه‏ها ۶۵
الف ـ اندازه‏گیری سطوح دارای شکل هندسی منظم ۶۶
ب ـ اندازه‏گیری مساحت پهنه‏های دارای شکل نامنظم ۶۷
۱ـ روش شبکه‏بندی مربع ۶۷
۲ـ اندازه‏گیری مساحت به روش نواری ۶۸
۳ـ اندازه‏گیری مساحت به روش شبکه نقطه‏دار ۶۹
۴ـ اندازه‏گیری مساحت با پلانیمتر ۷۰
اطلاعات متن نقشه و روش خواندن آن ۷۰
طبقه‏بندی علائم ۷۲
۱ـ علائم حقیقی: ۷۲
۲ـ علائم مجازی: ۷۲
۱-۷- انواع علائم قراردادی ۷۲
ـ علائم قراردادی مکانی ۷۳
ـ علائم قراردادی خطی ۷۳
ـ علائم سطحی ۷۳
رنگ‏ها ۷۴
ـ جهت شمال ۷۵
نحوه‏ استفاده از نقشه به‏ویژه بر روی زمین ۷۵
طبقه‏بندی نقشه‏ها ۷۶
الف ـ طبقه‏بندی نقشه‏ها براساس موضوع ۷۶
ب ـ طبقه‏بندی نقشه براساس مقیاس ۷۷
ج ـ طبقه‏بندی نقشه‏ها براساس نوع محتوی و زمینه کاربرد ۷۸
الف – طبقه بندی بر اساس مقیاس : ۷۸
نقشه های با مقیاس بسیار بزرگ: ۷۹
۲ – نقشه های بزرگ مقیاس ۷۹
۳ – نقشه های کوچک مقیاس : ۸۰
۴ – نقشه های خیلی کوچک مقیاس : ۸۰
ب : طبقه بندی نقشه ها بر اساس موضوع : ۸۲
نقشه طبیعی : ۸۲
۲ . نقشه ی انسانی : ۸۳
۳٫ نقشه ی تلفیقی : ۸۴
دو ویژگی مهم نقشه چیست؟ ۸۵
۲ – وظیفه نقشه کش چیست؟ ۸۵
۳ – یک نقشه ی گردشگری چگونه نقشه ای است؟ ۸۵
۴٫ نقشه های ذهنی چگونه نقشه هایی بوده اند؟ ۸۶
فصل دوم: نقشه ها ۸۷
انواع نقشه ها در نقشه کشی صنعتی ۸۸
۱٫ نقشه های اسکچ : ۸۸
۲٫ نقشه های ترکیبی : ۸۹
۳٫ نقشه انفجاری (ترکیبی مجسم) : ۹۰
تهیه انواع نقشه ۹۰
منابع: ۹۳

 نقشه چیست؟  تاریخچه نقشه :

به طور یقین، مردمان نخستین نقشه هایی را در ذهن داشته اند و بر اساس آن هاف محدوده محل زندگی خود را تصویر کرده اند، اینگونه نقشه ها نوعی نقشه ی ذهنی بوده اند. بنابر نتایج و تحقیقات باستان شناسی که از حفاریهای مختلف در محل های گوناگون بدست آمده است. این احتمال وجود دارد که قدیمی ترین نقشه های معتبر، باقی مانده لوحی از گل رس است که در بابل کشف شده است.
این لوح حدود ۵۰۰۰ سال قدمت دارد. همچنین نقشه ی نیل در مصر که در آن حدود املاک کشاورزی مشخص شده است.از اولین نقشه های مورد استفاده بشر محسوب می شود. بطلمیوس دانشمند یونانی را یکی از بنیان گذاران علم تهیه ی نقشه می دانند. بعدها اکتشافات جغرافیایی و تهیه نقشه ی سرزمین های تازه کشف شده بر علاقه مردم به نقشه های جغرافیایی افزود .
در قرن بیستم یکی از علل رشد استفاده از نقشه ، وقوع دو جنگ جهانی اول و دوم بود. کشورهای درگیر در این جنگ ها برای نیل به اهداف نظامی خود مجبور به استفاده از نقشه بودند. اختراع دوربین عکاسی و نصب آن در هواپیما و عکس برداری هوایی ، نقشه برداری را بیش از هر زمان دیگر تکامل بخشید.
امروزه بکار گرفتن تصاویر ماهواره ای از سطح زمین و استفاده از رایانه در تهیه و تولید نقشه های دقیق امری متداول شده است.

تاریخچه نقشه در ایران و جهان

مشاهدات کاشفین از قسمتهای دنیا حاکی است، زمانی که از بومی محلی، پیرامون موقعیت اطرافش سئوال می شود، با یک قطعه چوب خطوطی بر زمین رسم کرده، راهنمایی می نماید.
هر چند این اطلاعات در حدود چندین کیلومتر است و در محدوده ارتباط وی با سایر قبایل همسایه است. در مقابل درخواستی که از یک فرد بومی در مجمع الجزایر پلی نزی می شود، وی قسمتی از جنوب اقیانوس آرام را با گچ بر روی عرشه کشتی رسم می نماید.
جزایر مارشال واقع در اقیانوس کبیر و در شمال شرقی استرالیا را با اشیاء مختلف مثل گوش ماهی،برگ درختان و هسته های میوه به صورت نقشه هایی تهیه کرده و عوارض مهم زمینی را بر روی آن نشان می دهد
در مناطق اسکیموها و یا اقوام سرخ پوست مکزیک و دیگر جاهای مختلف نقشه هایی با علایم خاصی که مد نظرشان بوده، کشیده شده و راهنماییهای لازم را نموده اند، لذا مشخص است که رسم نقشه قبل از هنر نوشتن وجود داشته و در ارتباط نزدیک با زندگی بشر بوده است و ما این مطلب را با نظری به نقشه های گذشته مشاهده می کنیم

کد پروژه:۹۴۳

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

قیمت: ۱۹۹۰۰تومان

                    راهنمای خرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.