پایان نامه اوغات فراغت

پایان نامه اوغات فراغت رشته جامعه شناسی

بیش از ۱۸۶ صفحه با فرمت word و فهرست بندی و صفحه بندی و پاورقی اماده و کامل

اوغات فراغت ۱
مقدمه ۱۰
۱ ـ ۱ ـ اوقات فراغت ۱۴
نظریات مرتبط با فراغت ۱۵
اهداف گذران فراغت ۱۷
ویژگیهای فعالیتهای فراغتی ۱۹
کار دلخواه و آزاد در وقت آزاد ۲۱
فراغت و تفریح در دین ۲۳
ابعاد اقتصادی گذران فراغت ۲۴
تأثیرات عدم برنامه ریزی فراغت ۲۵
تقسیم بندی وقت آزاد ۲۷
نیازهای امروزی به فعالیتهای فراغتی ۲۹
تأثیر اوقات فراغت در معماری ۳۲
جهانی شدن برنامه ریزی گذران فراغت ۳۳
سابقه برنامه ریزی فراغت در ایران ۳۵
بخشهای موثر در برنامه ریزی فراغت ۳۶
تمهیدات کالبدی و راهکارهای عملی تفریح ۳۷
فضاهای فراغتی تهران ۳۹
مقدمه ۳۹
سیر تحول کاربری گذاران اوقات فراغت در تهران ۴۱
حکومت صفویه و قاجاریه : ۴۱
حکومت پهلوی اول ۴۳
حکومت پهلوی دوم ( ۲۵ ـ ۱۳۲۰ ش ) : ۴۳
حکومت پهلوی دوم ( ۴۵ ـ ۱۳۲۵ ش ) : ۴۴
حکومت پهلوی دوم ( ۵۷ ـ ۱۳۴۵ ش ) : ۴۵
حکومت جمهوری اسلامی ( بعد از بهمن ۱۳۵۷ ) : ۴۶
تبیین نیاز ـ شرایط خاص تهران ۴۷
۱ ـ جمعیت شهری : ۴۸
۲ ـ ترکیب سنی جمعیت : ۴۸
۳ ـ نظام تعطیلات و مرخصی ۵۲
فرصتهای گذران اوقات فراغت در تهران ۵۳
طبقه بندی فعالیتهای گذران اوقات فراغت در تهران ۵۴
ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در محیط بیرون شهر تهران ۵۵
ویژگیهای عرضه تسهیلات گذران اوقات فراغت در درون شهر تهران ۵۷
تحلیل و جمع بندی ۶۰
۱ ـ  ۲ ـ فضاهای جمعی ۶۳
مقدمه ۶۳
۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ تمدن و جامعه ۶۴
۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ تمدن و شهر ۶۴
۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ شهر و حیات مدنی ۶۵
۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ فضای جمعی ۶۶
۱ ـ ۲ ـ ۵ ـ فضای شهری ۶۸
کارکردهای فضاهای شهری ۷۳
اهمیت پیاده روی ۷۵
مسافت فضای شهری ۷۶
میدان ۷۷
خیابان ۷۹
۱ ـ ۳ ـ انسان و طبیعت ۸۰
۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ انسان و طبیعت در تمدن ایران ۸۱
۱ ـ ۴ ـ باغ ایرانی ۸۳
۱ ـ باغهای مسطح و کم شیب : ۸۴
۲ ـ باغهای شیبدار و صفه بندی شده : ۸۴
۳ ـ باغهای احداثی در زمینهای عارضه دار : ۸۵
۱ ـ ۴ ـ ۱ ـ آب در باغ ایرانی ۸۵
۱ ـ ۴ ـ ۲ ـ گیاه در باغ ایرانی ۸۶
۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ اصول طراحی باغ ایران ۸۶
الف ) سلسله مراتب : ۸۶
ب ) تقارن : ۸۷
ج ) مرکزیت : ۸۷
د ) ریتم : ۸۸
هـ ) استقلال و تشخیص فضاها : ۸۸
و ) تنوع در وحدت ، وحدت در تنوع : ۸۹
ز ) طبیعت گرایی و بهره گیری از منظر : ۸۹
۱ ـ ۵ ـ چشم اندازهای فرهنگی ۹۰
موزائیک وسیع ۹۲
گزینش دشوار ۹۳
حمایت جهانی ۹۴
۱ ـ ۶ ـ حس قداست ۹۵
۱ ـ ۷ ـ گردشگری ( توریسم ) ۱۰۱
۱ ـ ۷ ـ ۱ ـ گردشگری و گردشگران در ایران ۱۰۲
۱ ـ ۷ ـ ۲ ـ اکوتوریسم ۱۰۴
امکان سنجی جاذبه های اکوتوریسم در ایران ۱۰۴
۱ ـ ۸ ـ طرح منظر ۱۰۵
۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ منظره پردازی ۱۱۱
۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ  ۱ـ منظره پردازی در هنر اروپا ۱۱۲
منظره پردازی های آرمانی : ۱۱۳
منظره پردازی طبیعت گرا : ۱۱۴
منظره پردازی نمادگرایانه : ۱۱۴
۱ ـ ۸ ـ ۱ ـ ۲ ـ منظره پردازی در ایران ۱۱۵
فصل دوم ۱۱۷
مطالعات بستر ۱۱۷
فرحزاد در گذر زمان ۱۱۷
۲ ـ ۱ ـ شناخت تاریخ منطقه ۱۱۸
سفر امامزاده داوود ۱۱۹
درختهای توت وقفی ۱۲۲
راه امامزاده داوود ۱۲۴
سنگ مثقال ـ ینجه زار ۱۲۵
معجزات امامزاده ۱۲۶
امامزاده داوود ( از توابع قصبه کن ) ۱۲۹
مطالعات اقلیمی ۱۴۰
زمین شناسی ۱۴۰
آب و هوا ۱۴۵
بارندگی ۱۴۵
دما ۱۴۵
یخبندان : ۱۴۶
فشار جو : ۱۴۷
نم نسبی : ۱۴۷
ابرناکی : ۱۴۷
ساعات آفتابی : ۱۴۷
باد : ۱۴۸
ویژگیهای طبیعی ۱۴۸
زمین لرزه های تاریخی : ۱۴۸
۲ ـ  ۳ ـ پوشش گیاهی ۱۴۹
۲ ـ ۴ ـ مطالعات سازمان فضایی و سیمای منطقه ۱۵۱
۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ شناخت سازمان فضایی : ۱۵۱
۲ ـ ۴ ـ  ۱ ـ  ۱ ـ نظام توزیع عناصر : ۱۵۱
توده و فضا ۱۵۱
( تراکم ) ۱۵۲
کیفیت بناها ( قدمت ) ۱۵۲
۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ نظام توزیع کاربریها : ۱۵۳
۲ ـ ۴ ـ ۲ ـ شناخت ساخت فضیی ۱۵۴
۲ ـ ۴  ـ ۳  شناخت فضای شهری ( جمعی ) ۱۵۵
تجزیه و تحلیل فضاهای شهری : ۱۵۵
فضای شهری ( ۲ ) ۱۵۶
نتیجه گیری : ۱۵۶
۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ شناخت سیمای شهر ۱۵۷
۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ  ۱ ـ سیمای بیرونی شهر ( نمای از دور شهر ) ۱۵۷
عوامل سازنده سیمای بیرونی شهر ۱۵۸
۲ ـ ۴ ـ ۴ ـ ۲ ـ سیمای درونی بافت ۱۵۹
۱ ـ راه ۱۵۹
۲ ـ کره ۱۵۹
۳ ـ نشانه ۱۶۰
۴ ـ لبه ۱۶۰
۵ ـ محله ۱۶۱
۲ ـ ۵ ـ شناخت ارزشهای اجتماعی ـ فرهنگی ۱۶۲
۲ ـ ۶ ـ تحولات جمعیتی ، اقتصادی و فعالیتی ۱۶۴
۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ وضعیت و عوارض اجتماعی توسعه در محدوده ۱۶۴
۲ ـ  ۶ـ  ۱ ـ ۱ ـ تغییرات اکولوژی اجتماعی ۱۶۴
۲ ـ  ۶ـ  ۱ ـ ۲ ـ تعارض طبیعت و شهر ۱۶۵
۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ ۳ ـ نا امنی اجتماعی ۱۶۶
۲ ـ ۶ ـ ۱ ـ  ۴ ـ افول نقش فراغتی و تفریحی محدوده ۱۶۶
۲ ـ ۶ ـ ۲ ـ وضعیت مالکیت اراضی ۱۶۷
۲ ـ ۶ ـ ۲ ـ ۱ـ نحوه حقوقی مالکیت اراضی ۱۶۷
منابع طبیعی ۱۶۷
مالکیت عرضی اراضی روستا ۱۶۸
حرایم و اراضی طرح دار : ۱۶۸
۲ ـ ۷ ـ مطالعات منظر محیط ۱۶۹
۲ ـ تحلیل نیروهای موثر بر حوزه ۱۶۹
۲ ـ ۸ ـ ۱ ـ شبکه حمل و نقل ۱۶۹
۲ ـ ۹ ـ طرحها و پروژه های مصوب ۱۷۱
۲ ـ ۹ ـ ۱ ـ کلیات طرح تفصیلی ۱۷۱
۲ ـ ۹ ـ ۲ ـ طرح جامع قدیم تهران ۱۷۲
۲ ـ ۹ ـ ۳ ـ طرح اجرایی تهران ( ۱۳۵۰ ) ۱۷۳
۲ ـ ۹ ـ ۴ ـ طرح جامع توسعه جهانگردی در ایران ( ۱۳۵۱ ) ۱۷۴
۲ ـ ۹ ـ ۵ ـ طرح جامع جدید ساماندهی تهران ( ۱۳۷۰ ) ۱۷۴
۲ ـ ۹ ـ ۶ ـ طرح مطالعات ساماندهی گردشگاههای تهران ( ۱۳۷۴ ) ۱۷۵
۲ ـ ۹ ـ ۷ ـ طرح بهسازی منطقه فرحزاد ( ۱۳۷۲ ـ شهرداری تهران ) ۱۷۷
نتیجه گیری ۱۷۷
فصل سوم : ۱۷۹
امکانات و محدودیتها ۱۷۹
۳ ـ ۱ ـ امکانات و محدودیتهای طبیعی ۱۷۹
امکانات ۱۷۹
محدودیتها ۱۷۹
۳ ـ ۲ ـ  امکانات و محدودیتهای کالبدی ۱۸۰
امکانات ۱۸۰
محدویتها ۱۸۰
۳ ـ ۳ ـ امکانات و محدودیتهای اجتماعی ۱۸۱
امکانات ۱۸۱
محدودیتها ۱۸۱
فصل چهارم : ۱۸۲
اهداف کلی و اهداف عملیاتی ۱۸۲
۴ ـ  ۱ـ اهداف کلی ۱۸۲
۴ ـ ۲ ـ اهداف عملیاتی ۱۸۲
فصل پنجم ۱۸۴
برنامه های پیشنهادی ۱۸۴
۵ ـ ۱ ـ برنامه کاربری اراضی ۱۸۴
اهداف ۱۸۴
۵ ـ ۲ ـ برنامه حمل و نقل و زیر ساختها ۱۸۴
۵ ـ ۲ ـ ۱ ـ برنامه حمل و نقل ۱۸۴
اهداف ۱۸۴
۵ ـ ۲ ـ ۲ ـ برنامه زیر ساختها ۱۸۴
اهداف ۱۸۴
۵ ـ ۳ ـ برنامه مدیریت آب ۱۸۵
اهداف ۱۸۵
۵ ـ ۴ ـ برنامه نظام فضای باز و سبز ۱۸۵
اهداف ۱۸۵
۵ ـ ۵ ـ برنامه طراحی شهری ۱۸۶
اهداف ۱۸۶


مقدمه پایان نامه اوغات فراغت

افزایش امکانات مادی ، کاهش زمان کار روزانه ، افزایش تعطیلات هفتگی و سالانه ، پیدایش سالهایی در دوران جوانی که فرد با فقدان و یا کمی مسئولیت روبروست و در مجموع توجه بشر به زمان فراغت به عنوان بخشی جدی از دوران زندگی ، این پدیده را در جایگاهی قرار داده است که بی توجهی به آن علاوه بر ایجاد ضایعات و آسیب های اجتماعی ، موجبات نارضایتی جامعه را نیز فراهم خواهد نمود . افزایش اوقات فراغت از ۳ سال در جامعه کشاورزی به ۱۲ سال در جامعه صنعتی و حتی ۱۹ سال در جامعه فراصنعتی در طول عمر یک نسل امروزی نسبت به سادگی بتوان از آن چشم پوشید . تأثیر بهره بردادری مطلوب از این بخش از زندگی ، در پرورش انسان و رشد و شکوفایی شخصیت وی و در نهایت تکامل جامعه به حدی است که برخی تمدن جدید را « تمدن فراغت » نامیده اند . ( ساورخانی ، ۱۳۷۰ ، ۷۶۴ )
در شهرهای بزرگ تراکم بالای ساختمان ، کمبود و قیمت بالای زمانی ، مانعی بر سر راه ایجاد اماکن ورزشی ، تفریحی و گردشگری برای رفع نیاز ساکنین شهر می باشد . از اینرو توجه به زمینهای حاشیه شهر و حتی مناطق خوش آب و هوای حومه شهرها به عنوان روشی جایگزین ، مورد توجه قرار گرفته است . در ایران خلأ قدرت اداری موجود در این زمینه یکی از موانع اساسی پرداختن به این امر است . بدین معنی که شهرداریها خود را در چارچوب محدوده قانونی شهر موظف و مکلف به برنامه ریزی می بینند و فراتر از آن را در خارج از حیطه مسئولیتی خویش می دانند . ازدحام جمعیت در ایام تعطیل در پارکها و فضاهای تفریحی داخل شهر و نیز خروج صدها هزار نفر از ساکنین در تعطیلات پایان هفته به حومه های شهر و پناهگیری در دامان طبیعت نمودهایی است از کمبود امکانات تفریحی شهر و نیز خستگی از دغدغه های زندگی شهری که لزوم توجه به امکانات تفریحی شهری را اشعار می دارند .
شهر تهران به صورتی شگفت آور تمام مراحل تحول و توسعه شهری را در طول کمتر از نیم قرن از سر گذرانیده و اینک به یکی از بیست کلان شهر پر مسأله جهان تبدیل شده است

کد پروژه:۹۹۰

با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

قیمت: ۲۴۹۰۰تومان

                راهنمای خرید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.