پروپوزال مطالعه عوامل انگیزشی موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات لیگ برتر کشتی ایران

یکی از عوامل بسیار مهم بر کیفیت رویدادها و مسابقات ورزشی، تماشاگران ۴و طرفداران تیمها هستند (رحیمی، .)۴۴۸۰
تماشاگران علاوه بر این که به لیگهای مختلف ورزشی هویت میدهند و به صورت مستقیم سبب درآمدزایی باشگاهها و لیگهای
حرفهای میشوند، به صورت غیرمستقیم نیز سهم عمدهای در جذب حامیان مالی و فروش حق پخش تلویزیونی و خدمات جنبی
دارند (المیری و همکاران، .)۴۴۸۸بهطور کلی، تماشاگران مهمترین سرمایه باشگاه هستند که با ایجاد احساس غرور و انگیزه در
ورزشکاران، اثر مثبتی بر عملکرد ورزشکاران و نتایج تیمها خواهند گذاشت (پیز و ژانگ .)۲۰۰۲ ،۲از اینرو تداوم حضور تماشاگران
به مثابهی سرمایههای باشگاه، نیازمند جلب رضایت و برآوردن انگیزه آنان است (رحیمی، ۴۴۸۰؛ سقایی و کاووسی، .)۴۴۸۱
محققان بیان کردهاند که تسهیلات ورزشگاه و اماکن برگزاری مسابقات ورزشی و کیفیت تیمها میتواند در جذب تماشاگر و
رضایت آنان اثرگذار باشد (گرینول ۴و همکاران، ۲۰۰۲؛ امینودین و لی۲۰۰۸ ،۱؛ رحیمی، .)۴۴۸۰
تحقیقات فراوانی در رابطه با انگیزه ورزشکاران، انگیزههای شرکت افراد عادی در ورزش همگانی و انگیزههای داوطلبان انجام
گرفته است ولی تحقیقات اندکی جنبههای خاصی از تمایل حضور تماشاگران در رقابتهای ورزشی را مورد مطالعه قرار دادهاند
(وون و کیتامورا۲۰۰۷ ،۸؛ گالن ۷و همکاران، ۲۰۰۲؛ کوریا و استیوز .)۲۰۰۶ ،۶برخی تحقیقات نیز روی رشتههایی مانند بیسبال
(تریل ۸و همکاران، ۲۰۰۲؛ برنتال و گراهام۲۰۰۴،۲؛ هونگ ۴۰و همکاران، ۲۰۰۸؛ لی )۲۰۰۶، ۴۴و فوتبال (نیل و فونک)۲۰۰۷، ۴۲

منابع

مسابقات لیگ برتر فوتبال. نشریه حرکت، .۲۱۶- ۲۶۰ ،۲
معصومی، سیاوش. ( .)۴۴۸۶بررسی انگیزهها و عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران در بازی فوتبال. پایاننامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
نعمتی، نعمت ا…؛ تجاری، فرشاد؛ زارعی، اشرف؛ و گنجویی، فریده. ( .)۴۴۲۴آزمون مدل نظری عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران
فوتبال در ایران. مطالعات مدیریت ورزشی، .۴۰۶- ۴۲۲ ،۴۴ Aminuddin, Y., & Lee, H. S. (2008). Spectator perceptions of physical facility and Team Quality: A study of a Malaysian super league soccer match

 

 

پروپوزال کارشناسی ارشد و دکترا رشته مدیریت ورزشی با ۱۲ صفحه با فرمت ورد و قابلیت ویرایش

کد پروژه:۲۰۴۳

قیمت:  ۱۳۹۰۰تومان

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.